BÀI TẬP BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH

Ngữ văn 12 Toán học 12 giờ Anh 12 đồ gia dụng lí 12 chất hóa học 12 Sinh học tập 12 lịch sử vẻ vang 12 Địa lí 12 GDCD 12 công nghệ 12 Tin học tập 12
Lớp 11
Ngữ văn 11 Toán học 11 giờ đồng hồ Anh 11 đồ lí 11 chất hóa học 11 Sinh học tập 11 lịch sử 11 Địa lí 11 GDCD 11 công nghệ 11 Tin học 11
Lớp 10
Ngữ văn 10 Toán học tập 10 tiếng Anh 10 trang bị lí 10 chất hóa học 10 Sinh học 10 lịch sử vẻ vang 10 Địa lí 10 GDCD 10 công nghệ 10 Tin học tập 10
Lớp 9
Ngữ văn 9 Toán học tập 9 tiếng Anh 9 vật lí 9 hóa học 9 Sinh học tập 9 lịch sử hào hùng 9 Địa lí 9 GDCD 9 technology 9 Tin học 9
Lớp 8
Ngữ văn 8 Toán học 8 tiếng Anh 8 vật dụng lí 8 hóa học 8 Sinh học tập 8 lịch sử vẻ vang 8 Địa lí 8 GDCD 8 technology 8 Tin học 8
Lớp 7
Ngữ văn 7 Toán học tập 7 giờ đồng hồ Anh 7 thiết bị lí 7 Sinh học tập 7 lịch sử vẻ vang 7 Địa lí 7 GDCD 7 công nghệ 7 Tin học tập 7
Ngữ văn 6 Toán học 6 giờ đồng hồ Anh 6 Khoa học thoải mái và tự nhiên 6 lịch sử và Địa lí 6 GDCD 6 technology 6 Tin học 6 HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp 6 Âm nhạc 6 thẩm mỹ 6
Toán học tập 5 giờ việt 5 giờ Anh 5 lịch sử dân tộc 5 Địa lí 5 công nghệ 5 Đạo đức 5 Tin học tập 5
Toán học tập 4 giờ việt 4 tiếng Anh 4 lịch sử dân tộc 4 Địa lí 4 kỹ thuật 4 Đạo đức 4 Tin học 4
Toán học 2 tiếng việt 2 tiếng Anh 2 tự nhiên và xóm hội 2 Đạo đức 2 Âm nhạc 2 thẩm mỹ 2
Chương 1 : Sự điện li Chương 2: Nito - Photpho Chương 3: Cacbon - Silic Chương 4: Đại cưng cửng về chất hóa học hữu cơ

Câu hỏi 1 : hỗn hợp A chứa những cation bao gồm Mg2+, Ba2+, Ca2+ và những anion bao gồm Cl- và NO3-. Thêm thanh nhàn dung dịch Na2CO3 1M vào dung dịch A tính đến khi lượng kết tủa thu được lớn số 1 thì giới hạn lại, hôm nay người đo được lượng dung dịch Na2CO3 đã cần sử dụng là 250ml. Tổng số mol các anion gồm trong hỗn hợp A là:

A 1,0 B 0,25 C 0,75 D 0,5

Lời giải chi tiết:

Gọi bí quyết chung của các ion KL trong A là M2+.

Bạn đang xem: Bài tập bảo toàn điện tích

- Khi mang lại Na2CO3 vào A tới khi kết tủa lớn số 1 thì ngừng lại, từ bây giờ ta có:

nMCO3 = nNa2CO3 = 0,25 mol => nM2+ = nMCO3 = 0,25 mol

- BTDDT đến dd A: n anion = nCl- + nNO3- = 2nM2+ = 2.0,25 = 0,5 mol

Đáp án D


Câu hỏi 2 : tất cả 500 ml dung dịch X đựng Na+, NH4+, CO32- cùng SO42- . Rước 100 ml hỗn hợp X tác dụng với lượng dư hỗn hợp HCl thu được 2,24 lít khí. Lấy 100 ml dung dịch X cho chức năng với lượng dư dung dịch BaCl2 nhận được 43 gam kết tủa. Lấy 200 ml hỗn hợp X chức năng với lượng dư dung dịch NaOH chiếm được 8,96 lít khí NH3. Những phản ứng hoàn toàn, các thể tích khí phần nhiều đo sinh sống đktc. Tổng trọng lượng muối có trong 300 ml hỗn hợp X ?

A 71,4 gam. B 86,2 gam. C 119 gam. D 23,8 gam.

Lời giải đưa ra tiết:

- 100 ml hỗn hợp X tính năng với HCl ta xác minh được lượng CO32- vì phản ứng:  2H+ + CO32- → H2O + CO2 0,1 ← 0,1 (mol)

- 100 ml hỗn hợp X công dụng với BaCl2 dư thu được kết tủa có BaCO3 (0,1 mol) và BaSO4 => mBaSO4 = 43 – 0,1.197 = 23,3 gam

=> nSO42- = nBaSO4 = 23,3 : 233 = 0,1 mol

- 200 ml hỗn hợp X tính năng với NaOH xác minh được lượng NH4+ vì phản ứng: NH4+ + OH- → NH3 + H2O

0,4 ← 0,4 (mol)

=> 100 ml dung dịch X đựng 0,2 mol NH4+ - Bảo toàn năng lượng điện tích cho 100 ml dung dịch X ta có: nNa+ + nNH4+ = 2nCO32- + 2nSO42-

=> nNa+ = 0,1.2 + 0,1.2 – 0,2 = 0,2 mol

Vậy 100 ml dung dịch X chứa: Na+ (0,2 mol); NH4+ (0,2 mol); CO32- (0,1 mol); SO42- (0,1 mol)

Khối lượng muối trong 100ml chất tan là: 0,2.23 + 0,2.18 + 0,1.60 + 0,1.96 = 23,8 gam

=> cân nặng muối vào 300ml chất tan là: 23,8.3 = 71,4 gam

Đáp án A


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 3 : hỗn hợp Y gồm: a mol Al3+, b mol Cl-, 0,15 mol H+ cùng 0,03 mol SO42-. Mang đến 180ml hỗn hợp Z tất cả NaOH 1,2M cùng Ba(OH)2 0,1M vào dung dịch Y, sau thời điểm các bội phản ứng xảy ra hoàn toàn, chiếm được 5,598 gam kết tủa. Quý giá của a, b lần lượt là: 

A 0,030 cùng 0,018. B 0,018 với 0,144. C 0,180 cùng 0,030. D 0,030 cùng 0,180.

Đáp án: D


Lời giải chi tiết:

Bảo toàn năng lượng điện : 3a + 0,15 = b + 0,06

,nOH = 0,252 mol ; nBa2+ = 0,018 mol SO4

=> kết tủa có 0,018 mol BaSO4 và Al(OH)3

=> nAl(OH)3 = 0,018 mol OH => có hiện tượng hòa tan kết tủa

=> nAl(OH)3 = 4nAl3+ - (nOH – nH+) => nAl3+ = a = 0,03 mol

=> b = 0,18 mol

Đáp án D


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 4 : Một dung dịch đựng 0,02 mol Cu2+, 0,03 mol K+, x mol Cl– cùng y mol SO42–. Tổng cân nặng các muối tan có trong dung dịch là 5,435 gam. Cực hiếm của x với y thứu tự là ?

A 0,01 với 0,03. B 0,02 với 0,05. C 0,05 và 0,01. D 0,03 với 0,02.

Đáp án: D


Lời giải đưa ra tiết:

Bảo toàn năng lượng điện : 2nCu2+ + nK+ = nCl- + nSO42- => 0,02.2 + 0,03 = x + 2y

Có mmuối = mion  = 0,02.64 + 0,03.39 + 35,5x + 96y = 5,435

=> x = 0,03 ; y = 0,02 mol

Đáp án D


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 5 : dung dịch X cất 0,1 mol Ca2+; 0,3 mol Mg2+; 0,4 mol Cl-và a mol HCO3-. Đun dung dịch X cho cạn thu được muối bột khan có khối lượng là

A 37,4gam. B 49,4gam. C 23,2gam. D 28,6gam.

Đáp án: A


Lời giải chi tiết:

Bảo toàn năng lượng điện : 0,1.2 + 0,3.2 = 0,4 + a

=> a = 0,4 mol

2HCO3‑ -> CO32- + CO2 + H2O

=> sau bội nghịch ứng bao gồm 0,1 mol Ca2+ ; 0,3 mol Mg2+ ; 0,2 mol CO32- và 0,4 mol Cl-

=> mmuối khan = 37,4g

Đáp án A


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 6 : hỗn hợp X chứa 0,2 mol Ca2+; 0,08 mol Cl- ; z mol HCO3- cùng t mol NO3-. Cô cạn X rồi nung đến cân nặng không đổi, nhận được 16,44 gam hóa học rắn Y. Trường hợp thêm t mol HNO3 vào X rồi đun dung dịch cho cạn thì thu được muối bột khan có khối lượng là

A 20,60 gam. B 30,52 gam. C 25,56 gam. D 19,48 gam.

Đáp án: C


Lời giải chi tiết:

Sau lúc cô cạn và nung đến trọng lượng không thay đổi X thì:

2HCO3- → CO32- + CO2 ↑ → O2- + CO2↑

NO3‑ → NO2-

=> hóa học rắn gồm: CaO, CaCl2, Ca(NO2)2

(0,2 mol Ca2+ ; 0,08 mol Cl- ; 0,5z mol O2- ; t mol NO2-)

=> mY = 16,44 gam = 0,2.40 + 0,08.35,5 + 0,5z.16 + 46t (1)

Bảo toàn năng lượng điện tích mang lại dung dịch X: 2nCa2+ = nCl- + nHCO3- + nNO3- => 2.0,2 = 0,08 + z + t (2)

Từ (1) và (2) => z = 0,24 mol; t = 0,08 mol

Khi cho t = 0,08 mol HNO3 vào X:

HNO3 + HCO3- → CO2 +H2O + NO3‑

0,08 → 0,08 (dư 0,24 - 0,08 = 0,16 mol)

Dung dịch thu được chứa: Ca2+ (0,2 mol); Cl- (0,08 mol); HCO3- (0,16 mol); NO3- (0,08 + 0,08 = 0,16 mol)

Khi đun mang đến cạn thì: 2HCO3- → CO32- + CO2 + H2O

0,16 → 0,08

Vậy hóa học rắn thu được chứa: Ca2+ (0,2 mol); Cl- (0,08 mol); CO32- (0,08 mol); NO3- (0,16 mol)

=> mrắn = mCa2+ + mCO3 2- + mNO3- + mCl- = 0,2.40 + 0,08.35,5 + 0,08.60 + 0,16.62 = 25,56g

Đáp án C

 


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 7 : hỗn hợp X chứa những ion: Na+, Ba2+ và HCO3-. Phân tách X thành bố phần bởi nhau. Phần một tác dụng với KOH dư, được m gam kết tủa. Phần hai tác dụng với Ba(OH)2 dư, được 4m gam kết tủa. Đun sôi cho cạn phần ba, nhận được V1 lít CO2 (đktc) và hóa học rắn Y. Nung Y đến cân nặng không đổi, thu có thêm V2 lít CO2 (đktc). Tỉ lệ thành phần V1 : V2 bằng

A 1 : 3. B 3 : 2. C 2 : 1. D 1 : 1.

Đáp án: C


Lời giải đưa ra tiết:

*

 


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 8 : phân chia dung dịch A chứa các ion Fe3+; NH4+ ; SO42- với Cl- thành nhị phần bởi nhau.

Phần 1: Cho công dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu dược 1,07 gam kết tủa và 0,672 lít khí (đktc).

Phần 2: Cho chức năng với hỗn hợp BaCl2 dư, nhận được 4,66 gam kết tủa.

Tổng khối lượng muối khan thu được khi cô cạn cẩn thận dung dịch A là:

A 3,73 gam B 4,76gam C 6,92gam D 7,46gam

Đáp án: D


Lời giải bỏ ra tiết:

Phần 1: n khí NH3 = n NH4+ = 0,03 mol

n kết tủa = n Fe(OH)3 = 0,01 mol

Phần 2: n kết tủa = n BaSO4 = 0,02 mol

=> toàn thể A tất cả 0,06 mol NH4+ ; 0,04 mol SO42- ; 0,02 mol Fe3+

=> Theo BT năng lượng điện tích tất cả n Cl- = 0,04 mol

=> m muối khan = 7,46g

Đáp án D


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 9 : cho a mol Mg cùng b mol Zn vào dung dịch đựng c mol Cu2+ với d mol Ag+. Sau khoản thời gian phản ứng kết thúc thu được dung dịch cất 2 ion kim loại. Điều kiện về b (so cùng với a, c, d) nhằm được hiệu quả này là:

A b ≤ a - d/2.B b ≤ c - a +d/2.C b ≥ c - a.D b ≥ c - a + d/2.

Đáp án: D


Lời giải bỏ ra tiết:

Trình tự phản bội ứng:

- trang bị tự phản ứng của KL: Mg, Zn

- lắp thêm tự làm phản ứng của ion KL: Ag+, Cu2+

Theo đề bài sau phản bội ứng gồm 2 ion KL => Đó là Mg2+, Zn2+ Suy ra: 

+ Cu2+, Ag+ hết (vì ví như ko hết thì dd sau pư có rất nhiều hơn 2 ion KL)

+ Mg không còn (vì Mg hết thì mới đến lượt Zn phản nghịch ứng tạo thành Zn2+)

+ Zn rất có thể vừa đủ hoặc dư

Như vậy: 2nMg + 2nZn ≥ nAg+ + 2nCu2+

hay 2a + 2b ≥ d + 2c => b ≥ c - a + d/2

Đáp án D


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 10 : hỗn hợp X chứa 0,025 mol CO32-; 0,1 mol Na+; 0,3 mol Cl-; sót lại là ion NH4+. Cho 270 ml dung dịch Ba(OH)2 0,2M vào hỗn hợp X với đun nóng nhẹ. Hỏi sau thời điểm phản ứng kết thúc, tổng trọng lượng hai hỗn hợp sau phản ứng giảm từng nào gam ? (giả sử tương đối nước bay hơi không xứng đáng kể).

A 6,761 gamB 4,925 gamC 6,825 gam. D 12,474 gam

Đáp án: A


Lời giải đưa ra tiết:

Theo DLBT điện tích : 2n CO32- + nCl- = nNa+ + nNH4+

=> nNH4+ = 0,25 mol

n Ba(OH)2 = 0,054 mol

Xảy ra các phản ứng : Ba2+ + CO32- → BaCO3

NH4++ OH- → NH3 + H2O

Đáp án A


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 11 : dung dịch X tất cả 0,1 mol H+, z mol Al3+, t mol NO3- với 0,02 mol SO42-. Mang lại 120ml dung dịch Y bao gồm KOH 1,2M với Ba(OH)2 0,1M vào X, sau khi các phản bội ứng kết thúc, thu được 3,732 gam kết tủa. Quý hiếm của z,t theo thứ tự là

A 0,020 với 0,012 B 0,020 với 0,120 C 0,120 và 0,020 D 0,012 và 0,096

Đáp án: B


Lời giải chi tiết:

*


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 12 : hỗn hợp X tất cả a mol Na+; 0,15 mol K+; 0,1 mol HCO3-; 0,15 mol CO32- và 0,05 mol SO42-. Tổng cân nặng muối trong dung dịch X là:

A 33,8 gam.B 28,5 gam.C 29,5 gam.D 31,3 gam.

Đáp án: A


Phương pháp giải:

Bảo toàn năng lượng điện tích.


Lời giải đưa ra tiết:

Bảo toàn điện tích: nNa+ + nK+ = nHCO3- + 2nSO4 2- + 2nCO3 2-

=> a + 0,15 = 0,1 + 2.0,15 + 2.0,05 => a = 0,35 mol

=> mmuối = ∑mion = 0,35.23 + 0,15.39 + 0,1.61 + 0,15.60 + 0,05.96 = 33,8 gam

Đáp án A


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 13 : Trộn dung dịch chứa Ba2+ ; OH− 0,06 mol với Na+ 0,02 mol với dung dịch HCO3− 0,04 mol; CO32− 0,03 mol và Na+. Trọng lượng kết tủa thu được sau khoản thời gian trộn là:

 

A 3,94 g B 5,91g C 7,88 g D 1,71g

Đáp án: A


Lời giải bỏ ra tiết:

*


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 14 : dung dịch X chứa 0,025 mol CO32-; 0,1 mol Na+ ; 0,25 mol NH4+ với 0,3 mol Cl−. Cho 270 ml dung dịch Ba(OH)2 0,2 M vào cùng đun nhẹ (giả sử H2O bay khá không đáng kể).Tổng khối lượng dung dịch X cùng dung dịch Ba(OH)2 sau quy trình phản ứng giảm đi là:

A 4,215 gam B 5,296 gam C 6,761 gam D 7,015 gam

Đáp án: C


Lời giải bỏ ra tiết:

Khối lượng dung dịch sụt giảm chính là khối lượng chất kết tủa và hóa học khí bay lên

(eqalign và n_Ba(OH)_2 = m 0,27.0,2 m = m 0,054 m (mol) cr & CO_3^2 - + Ba^2 + uildrel over longrightarrow BaCO_3 downarrow cr & NH_4^ + + OH^ - uildrel over longrightarrow NH_3 uparrow + H_2O cr & m_BaCO_3 + m_NH_3 = 0,025.197 + 0,108.17 = 6,716(g) cr )

Đáp án: C


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 15 : hỗn hợp X chứa m gam 3 ion : Mg2+, NH4+, SO42-. Phân tách dung dịch X thành 2 phần bởi nhau. Phần 1 cho chức năng với hỗn hợp KOH nhận được 5,8g kết tủa. Phần 2 đun cho nóng với dung dịch NaOH dư nhận được 3,36 lit khí (dktc). Cực hiếm của m là :

A 77,4 B 43,8 C 21,9 D 38,7

Đáp án: B


Phương pháp giải:

Bảo toàn điện tích


Lời giải chi tiết:

nMg(OH)2 = 0,1 mol

nNH3 = 0,15 mol

Mg2+ + 2OH- -> Mg(OH)2

NH4+ + OH- -> NH3 + H2O

Trong từng phần có : 0,1 mol Mg2+ với 0,15 mol NH4+

Bảo toàn điện tích : nSO4 (1 phần) = ½ (2nMg + nNH4) = 0,175 mol

=> m = (0,1.24 + 0,15.18 + 0,175.96).2 = 43,8g

Đáp án B


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 16 :  Dung dịch X đựng 0,1 mol Ca2+; 0,3 mol Mg2+; 0,4 mol Cl- và a mol HCO3-. Đun hỗn hợp X đến cạn thu được muối khan có khối lượng là

A 37,4 gam. B 49,4 gam. C 23,2 gam. D 28,6 gam.

Đáp án: A


Phương pháp giải:

Bảo toàn điện tích, bảo toàn khối lượng


Lời giải bỏ ra tiết:

Bảo toàn năng lượng điện : 0,1 . 2 + 0,3 . 2 = 0,4 + a

=> a = 0,4 mol

2HCO3‑ → CO32- + CO2 + H2O

=> sau phản ứng tất cả 0,1 mol Ca2+ ; 0,3 mol Mg2+ ; 0,2 mol CO32- và 0,4 mol Cl-

=> mmuối khan = 37,4g

Đáp án A


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 17 : Một dung dịch cất 0,02 mol Cu2+, 0,03 mol K+, x mol Cl– cùng y mol SO42–. Tổng cân nặng các muối bột tan có trong hỗn hợp là 5,435 gam. Cực hiếm của x với y thứu tự là ?

 

A 0,01 và 0,03.B 0,02 cùng 0,05. C 0,05 cùng 0,01. D 0,03 cùng 0,02.

Đáp án: D


Phương pháp giải:

Bảo toàn điện tích, bảo toàn khối lượng


Lời giải chi tiết:

Bảo toàn năng lượng điện : 2nCu2+ + nK+ = nCl- + nSO42- => 0,02.2 + 0,03 = x + 2y

Có mmuối = mion  = 0,02.64 + 0,03.39 + 35,5x + 96y = 5,435

=> x = 0,03 ; y = 0,02 mol

Đáp án D


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 18 : Một dung dịch đựng 0,04 mol Ba2+, 0,06 mol K+, z mol NO3- và t mol Cl-. Tổng khối lượng muối chiếm được là 14,645 gam. Tính mol NO3- và mol của Cl- ?

A 0,07 cùng 0,07.B 0,05 cùng 0,08.C 0,1 với 0,14.D  0,07 cùng 0,14.

Đáp án: A


Phương pháp giải:

- Áp dụng bảo toàn năng lượng điện => (1)

- Từ cân nặng muối => (2)

Giải hệ tìm kiếm được z, t.


Lời giải chi tiết:

- Áp dụng bảo toàn điện tích:

0,04.2 + 0,06.1 = z.1 + t.1

→ z + t = 0,14 (1)

- Bảo toàn khối lượng:

mmuối = 0,04.137 + 0,06.39 + 62z + 35,5t = 14,654

→ 62z + 35,5t = 6,834 (2)

Giải hệ phương trình (1) (2) được z = t = 0,07

Vậy số mol NO3- là 0,07 và số mol của Cl- là 0,07.

Đáp án A


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 19 : hỗn hợp A tất cả chứa những ion Ba2+; Mg2+; Ca2+; 0,4 mol SO42- và 0,5 mol NO3-. Thêm nhàn dung dịch K2CO3 1M vào hỗn hợp A cho đến khi lượng kết tủa lớn nhất thì ngừng. Thể tích dung dịch K2CO3 bắt buộc dùng là

A 500 ml.B 250 ml.C 400 ml.D 650 ml.

Đáp án: D


Phương pháp giải:

- Viết phương trình ion rút gọn

- Bảo toàn năng lượng điện tích


Lời giải chi tiết:

Gọi phương pháp chung của Ba2+; Mg2+; Ca2+ là M2+

- Bảo toàn điện tích cho dung dịch A:

(eginarrayl2n_M^2 + = 2n_SO_4^2 - + n_NO_3^ - \ o 2n_M^2 + = 2.0,4 + 0,5\ o n_M^2 + = 0,65left( mol ight)endarray)

- Khi đến dd K2CO3 vào dd A thì:

M2+ + CO32- → MCO3 ↓

0,65 → 0,65 (mol)

→ nK2CO3 = nCO32- = 0,65 mol

→ V = n : cm = 0,65 : 1 = 0,65 lít

Đáp án D


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 20 : Một dung dịch gồm chứa 2 loại cation Fe2+ (0,1 mol) và Al3+ (0,2 mol) cùng 2 nhiều loại anion là Cl- (x mol) với SO42- (y mol). Hiểu được khi cô cạn hỗn hợp và làm cho khan nhận được 46,9 gam muối khan. Giá trị của x, y là

A 0,6 cùng 0,1.B 0,3 với 0,2.C 0,5 cùng 0,15.D 0,2 với 0,3.

Xem thêm: “Bom” Nổ Ngày Cuối Kỳ Chuyển Nhượng Mùa Hè 2013, Chủ Đề: Chuyển Nhượng Mùa 2013


Đáp án: D


Phương pháp giải:

- Bảo toàn năng lượng điện => (1)

- Bảo toàn cân nặng => (2)

Giải hệ tìm được x, y.


Lời giải chi tiết:

- Áp dụng bảo toàn năng lượng điện tích:

0,1.2 + 0,2.3 = x.1 + y.2

→ x + 2y = 0,8 (1)

- Bảo toàn khối lượng:

mmuối = 0,1.56 + 0,2.27 + 35,5x + 96y = 46,9

→ 35,5x + 96y = 35,9 (2)

Giải hệ (1) (2) chiếm được x = 0,2 cùng y = 0,3.

Đáp án D


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 21 : hỗn hợp A có chứa các ion K+; Na+ (số mol đông đảo là 0,35 mol) cùng 0,2 mol SO42-; x mol OH-. Thêm thanh nhàn dung dịch NH4Cl 2M vào hỗn hợp A cho đến khi lượng khí bay ra lớn nhất thì ngừng. Thể tích dung dịch NH4Cl yêu cầu dùng là

A 300 ml.B 150 ml.C 200 ml.D 350 ml.

Đáp án: B


Phương pháp giải:

- Bảo toàn năng lượng điện tính được số mol OH-

- Viết phương trình ion rút gọn, trường đoản cú phương trình ion tính được số mol NH4+ 

- Tính thể tích dung dịch NH4Cl dựa theo phương pháp V = n : CM

 


Lời giải đưa ra tiết:

- Áp dụng bảo toàn điện tích → nK+ + nNa+ = 2.nSO42- + nOH-

→ 0,35 + 0,35 = 2.0,2 + x

→ x = 0,3

- Khi đến dung dịch NH4Cl vào dd A:

NH4+ + OH- → NH3 + H2O

0,3 ← 0,3 (mol)

→ nNH4Cl = nNH4+ = 0,3 mol

→ V = n : centimet = 0,3 : 2 = 0,15 lít

Đáp án B


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 22 : Một dung dịch đựng 0,05 mol Mg2+; 0,15 mol Al3+; a mol SO42- và b mol Cl-. Tổng trọng lượng muối thu được sau thời điểm cô cạn dung dịch là 29,775 gam. Quý hiếm của a với b là

A 0,1 cùng 0,075.B 0,2 cùng 0,15.C 0,15 cùng 0,2.D 0,075 với 0,1.

Đáp án: B


Phương pháp giải:

- Bảo toàn điện tích

- Bảo toàn khối lượng


Lời giải bỏ ra tiết:

- Áp dụng bảo toàn điện tích:

0,05.2 + 0,15.3 = a.2 + b.1

→ 2a + b = 0,55 (1)

- Bảo toàn khối lượng:

mmuối = 0,05.24 + 0,15.27 + 96a + 35,5b = 29,775

→ 96a + 35,5b = 24,525 (2)

Giải (1) cùng (2) được a = 0,2 và b = 0,15

Đáp án B


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 23 : dung dịch A gồm chứa những ion: 0,3 mol K+; 0,25 mol Na+ và 0,25 mol SO42-; a mol CO32-. Thêm nhàn hạ dd HCl 1M vào dd A cho đến khi lượng khí thoát ra là lớn nhất thì ngừng. Thể tích dung dịch HCl 1M yêu cầu dùng:

A 50 ml.B  20 ml.C 40 ml.D 60 ml.

Đáp án: A


Phương pháp giải:

- Viết phương trình ion rút gọn

- Bảo toàn năng lượng điện tích


Lời giải chi tiết:

- Áp dụng BTĐT mang đến dung dịch A:

nK+ + nNa+ = 2nSO4 2- + 2nCO3 2-

=> 0,3 + 0,25 = 2.0,25 + 2nCO3 2-

=> nCO3 2- = 0,025 mol

- Dẫn nhàn rỗi HCl vào dung dịch A cho tới khi lượng khí bay ra lớn nhất thì ngừng:

H+ + CO32- → HCO3-

0,025 ← 0,025 → 0,025

H+ + HCO3- → H2O + CO2

0,025 ← 0,025

Vậy nHCl = 0,025 + 0,025 = 0,05 mol

=> V dd HCl = n : cm = 0,05 : 1 = 0,05 lít = 50 ml

Đáp án A


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 24 : mang đến dung dịch A chứa những ion Mg2+, NH4+, SO42-, Cl-. Phân tách dung dịch A thành nhì phần bởi nhau. Phần (1) công dụng với hỗn hợp NaOH dư, đun nóng thu được 0,58 gam kết tủa và 0,672 lít khí (đktc). Phần (2) công dụng với hỗn hợp BaCl2 dư, chiếm được 4,66 gam kết tủa. Tổng khối lượng của những chất tan trong những phần của hỗn hợp A là m gam. Cực hiếm của m là

A 11,6.B 6,11.C 6,55.D 3,055.

Đáp án: D


Phương pháp giải:

- đo lường và thống kê theo phương trình ion thu gọn

- Bảo toàn điện tích, bảo toàn khối lượng


Lời giải đưa ra tiết:

Phần 1:

nMg(OH)2 = 0,58/58 = 0,01 mol

nNH3 = 0,672/22,4 = 0,03 mol

Mg2+ + 2OH- → Mg(OH)2 ↓

0,01 ← 0,01

NH4+ + OH- → NH3 ↑ + H2O

0,03 ← 0,03

Phần 2:

nBaSO4 = 4,66/233 = 0,02 mol

Ba2+ + SO42- → BaSO4 ↓

0,02 ← 0,02

Trong một dd luôn trung hòa về điện nên:

2nMg2+ + nNH4+ = 2nSO42- + nCl-

→ 2.0,01 + 0,03 = 2.0,02 + nCl-

→ nCl- = 0,01

Khối lượng hóa học tan trong mỗi phần là: m = 0,01.24 + 0,03.18 + 0,02.96 + 0,01.35,5 = 3,055 gam

Đáp án D


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 25 : dung dịch Y chứa các ion: Fe3+, SO42-, NH4+, Cl-. Phân tách dung dịch thành 2 phần bằng nhau.

- Phần 1: Cho tính năng với lượng dư hỗn hợp NaOH. Sau đó, đun cho nóng dung dịch chiếm được 0,672 lít khí (đktc) với 1,07 gam kết tủa.

- Phần 2: Cho tác dụng với dung dịch Ba(NO3)2 chiếm được 4,66 gam kết tủa.

Tính tổng trọng lượng muối khan thu được lúc cô cạn hỗn hợp Y.

A 3,73 gam.B 7,04 gam.C 7,46 gam.D 3,52 gam.

Đáp án: C


Phương pháp giải:

- Viết phương trình ion rút gọn

- Bảo toàn điện tích, bảo toàn khối lượng


Lời giải bỏ ra tiết:

Phần 1:

nFe(OH)3 = 1,07/107 = 0,01 mol

nNH3 = 0,672/22,4 = 0,03 mol

Fe3+ + 3OH- → Fe(OH)3 ↓

0,01 ← 0,01

NH4+ + OH- → NH3 ↑ + H2O

0,03 ← 0,03

Phần 2:

nBaSO4 = 4,66/233 = 0,02 mol

Ba2+ + SO42- → BaSO4 ↓

0,02 ← 0,02

Trong một dd luôn luôn trung hòa về năng lượng điện nên:

3nFe3+ + nNH4+ = 2nSO42- + nCl-

→ 3.0,01 + 0,03 = 2.0,02 + nCl-

→ nCl- = 0,02

Tổng khối lượng chất tan khi cô cạn dd Y: 

2.(56.0,01 + 18.0,03 + 96.0,02 + 35,5.0,02) = 7,46 gam

Đáp án C


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 26 : Trộn dung dịch X chứa OH- (0,17 mol), Na+ ( 0,02 mol) với Ba2+ với dung dịch Y đựng CO32- ( 0,03 mol), Na+ (0,1 mol) với HCO3- thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A 14,775. B  7,880.C 5,910. D 13,790.

Đáp án: D


Phương pháp giải:

+Bảo toàn năng lượng điện để tìm kiếm được nBa2+; nHCO3-

+ Viết phương trình ion rút gọn khi trộn dd X với Y, đo lường theo hóa học phản ứng hết:

OH- + HCO3- → CO32- + H2O

Ba2+ + CO32- → BaCO3↓


Lời giải chi tiết:

Bảo toàn điện tích với dd X ta có:

0,17. 1 = 0,02.1 + 2nBa2+

=> nBa2+ = 0,075 (mol)

Bảo toàn điện tích với dd Y ta có:

2.0,03 + 1.nHCO3- = 0,1.1

=> nHCO3- = 0,04 (mol)

Trộn dd X với Y xảy ra phản ứng:

OH- + HCO3- → CO32- + H2O

0,04 →0,04 → 0,04 (mol)

Ba2+ + CO32- → BaCO3↓

0,07 ←( 0,03+ 0,04) → 0,07 (mol)

=> m↓ = mBaCO3 = 0,07.197= 13,79 (g)

Đáp án D


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 27 : Một hỗn hợp A cất 0,01 mol K+, 0,02 mol HCO3-, 0,02 mol Mg2+ với x mol SO42-. Trọng lượng muối khan thu được lúc cô cạn hỗn hợp là

A 3,53 gam. B 3,51 gam. C 2,91 gam. D 2,07 gam.

Đáp án: C


Phương pháp giải:

BTĐT ta có: 1.nK+ + 2.nMg2+ = 1.nHCO3- + 2.nSO42- → nSO42- = ?

Khi cô cạn dd A xảy ra phản ứng:

2HCO3- (uildrel t^0 overlongrightarrow )CO32- + CO2 + H2O

Xác định được dd thu được bao gồm chứa đầy đủ ion nào vào từng nào mol → từ đó tính được khối lượng


Lời giải chi tiết:

BTĐT ta có: 1.nK+ + 2.nMg2+ = 1.nHCO3- + 2.nSO42-

→ 1.0,01 + 2.0,02 = 0,02.1 + 2.x

→ x = 0,015 (mol)

Khi cô cạn dd A xảy ra phản ứng:

2HCO3- (uildrel t^0 overlongrightarrow )CO32- + CO2 + H2O

0,02 → 0,01 (mol)

Vậy dd chiếm được chứa: Mg2+ dư: 0,02 (mol); K+: 0,01 (mol); SO42-: 0,015 (mol); CO32-: 0,01 (mol)

cô cạn chiếm được mmuối = mMg2+ + mK+ + mSO42- + mCO32- = 0,02.24 + 0,01.39 + 0,015.96 + 0,01.60 = 2,91 (g)

Đáp án C


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 28 : có 2 dung dịch chứa 2 cation cùng 2 anion ko trùng nhau trong những ion sau: K+ (0,15 mol), Mg2+ (0,1 mol), NH4+ (0,25 mol), H+ (0,25 mol), Cl- (0,1 mol), SO42- (0,075 mol), NO3- (0,25 mol), CO32- (0,15 mol). Một trong những 2 hỗn hợp trên chứa các ion nào dưới đây?

A K+, Mg2+, SO42-, Cl-B K+, NH4+, CO32-, Cl-C NH4+, H+, NO3-, SO42- D Mg2+, H+, SO42-, Cl-

Đáp án: B


Phương pháp giải:

Để dung dịch tồn tại thì những ion không phản ứng cùng với nhau với định lý lẽ bảo toàn năng lượng điện được thỏa mãn.


Lời giải bỏ ra tiết:

Để dung dịch tồn trên thì các ion ko phản ứng cùng với nhau và định hình thức bảo toàn điện tích được thỏa mãn.

- Xét lời giải A: tổng số mol năng lượng điện dương không bởi tổng số mol năng lượng điện âm cần không tồn tại dung dịch này.

- Xét lời giải B: dung dịch tồn tại vì những ion không phản ứng cùng với nhau và định phương tiện bảo toàn điện tích được thỏa mãn.

- Xét câu trả lời C: tổng cộng mol năng lượng điện dương không bằng tổng số mol điện tích âm bắt buộc không tồn tại hỗn hợp này.

- Xét câu trả lời D: tổng số mol năng lượng điện dương không bằng tổng số mol năng lượng điện âm bắt buộc không tồn tại dung dịch này.

Đáp án B


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 29 : dung dịch X chứa những cation có Mg2+, Ba2+, Ca2+ và các anion có Cl- và NO3-. Thêm lỏng lẻo 250 ml dung dịch Na2CO3 1M vào dung dịch X thì nhận được lượng kết tủa béo nhất. Tổng thể mol những anion có trong dung dịch X là:

A 1,0.B 0,25.C 0,75.D 0,5.

Đáp án: D


Phương pháp giải:

Viết các PTHH xẩy ra và áp dụng định qui định bảo toàn điện tích nhằm tìm toàn bô mol các anion trong X.


Lời giải đưa ra tiết:

Mg2+ + CO32- → MgCO3

Ba2+ + CO32- → BaCO3

Ca2+ + CO32- → CaCO3

Ta có: nMg2+ + nBa2+ + nCa2+ = nCO3 2- = nNa2CO3= 0,25 mol

Áp dụng định luật bảo toàn điện tích với hỗn hợp X ta có: 2. (nMg2+ + nBa2+ + nCa2+)= nCl- + nNO3-

→ nCl- + nNO3- = 0,5 mol

Đáp án D


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 30 : dung dịch X chứa những ion: Ca2+, Na+, HCO3-, Cl-. Trong đó, số mol của ion Cl- là 0,1 mol. Chia X thành nhị phần bởi nhau. Phần 1 mang đến phản ứng với hỗn hợp NaOH (dư), thu được 2 gam kết tủa.Phần 2 đến phản ứng với dung dịch Ca(OH)2 (dư) chiếm được 3 gam kết tủa. Mặt khác, nếu hâm nóng đến cạn hỗn hợp X thì chiếm được m gam kết chất rắn khan. Quý giá của m là

A 9,21. B 9,26. C 8,79. D 7,47.

Đáp án: C


Phương pháp giải:

Viết pt ion rút gọn các quy trình xảy ra

Sử dụng bảo toàn năng lượng điện với các chất trong dd X


Lời giải đưa ra tiết:

Đặt trong 1/2 dd X (left{ eginarraylCa^2 + :a(mol))\Na^ + :b,(mol)\HCO_3^ - :c,,(mol)\Cl^ - :0,05,(mol)endarray ight.)

Xét dd X + NaOH dư thu được 2 gam kết tủa, còn lúc pư cùng với dd Ca(OH)2 dư cho 3 gam kết tủa

→ chứng minh lượng kết tủa 2 gam tính theo số mol của Ca2+ ban đầu.

Lượng kết tủa 3g tính theo số mol của HCO3-

HCO3-  + OH- → CO32- + H2O

CO32- + Ca2+ → CaCO3↓

nCaCO3 = 2 : 100 = 0,02 (mol) → nCa2+ bđ = n­CaCO3 = 0,02 (mol) → a = 0,02

nCaCO3 = 3 : 100 = 0,03 (mol) → nHCO3- bđ = nCaCO3 = 0,03 (mol) → b = 0,03

Bảo toàn điện tích với những chất trong dd X ta có:

(eginarrayl2n_Ca^2 + + 1.n_Na^ + = 1.n_HCO_3^ - + 1.n_Cl^ - \ o 2.0,02 + b = 1.0,03 + 1.0,05\ o b = 0,04,(mol)endarray)

Đun sôi 50% dd X gồm phản ứng:

2HCO3-  → CO32- + CO2↑ + H2O

0,03 → 0,015 (mol)

Rắn thu được chứa các ion là: Ca2+: 0,02 (mol); Na+: 0,04 (mol); CO32-:0,015 (mol); Cl-: 0,05 (mol)