BÀI TẬP TIẾNG ANH NÂNG CAO LỚP 3

Đối với các bé bỏng lớp 3 thì vấn đề phát triển kĩ năng nghe nói là vấn đề vô thuộc quan trọng, để phát triển tài năng của trẻ một cách hiệu quả nhất thì ngoài ra bài tập cơ bản còn số đông dạng bài tập tiếng Anh lớp 3 nâng cao giúp nhỏ bé rèn luyện và nâng cao khả năng của bạn dạng thân.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh nâng cao lớp 3

Dưới đây nuôi bé đúng đã tổng vừa lòng 2 bài xích tập giờ Anh lớp 3 nâng cấp ghép lại thành 2 đề thi hoàn hảo với các dạng bài tập nâng cao phổ biến hóa nhất đến trẻ, các cha mẹ có thể in ra nhằm học thuộc trả .

Tổng hợp bài bác tập tiếng Anh lớp 3 nâng cấp số 1 

I. Lựa chọn câu vấn đáp đúng nhất: (30 câu)

1. This ……………a house.

A. Are B. Is C. You D. Her

2. I ….. Andy

A. Are B. Am C. Is D. You

3. You …….. Long

A. Is B. Be C. Are D. Am

4. This ……………..a desk.

A. Is B. Are C. You D. He

5. She………………….Mary.

A. Am B. Is C. Are D. He

6. This is …………….ruler.

A. A B. An C. And D. End

7. Hello, …………….Sean.

A. You B. Am C. I’m D. I

8. What’s ………name ?

A. She B. He C. You D. Her

9. This isn’t ………………..bag.

A. He’s B. His C. Me’s D. You’s

10.Good mo… ning, Peter.

A. W B. T C. R D. Q

11. Loo…….. At the dog.

A. T B. K C. B C. C

12. Sing a s………ng.

A. O B. W C. U D. Q

13.W.. ..o is she? She is Mary.

A. T B. H C. W D. Q.

14.This is m.. ..school.

A. E B. W C. Y D.a

15. How ….re you ?

A. E B. S C. A D.o

16.Ope.. …the book, please.

A.t B. H C. N D.r

17.Hi…..name is Peter.

A. W B. S C. A D.t

18.Nice to meet …………………..

A. I B. Me C. He D. You

19. My ….. Is Jenny.

A. Your B. Name C. Trò chơi D. Name’s

20.Do you like………………?

A. Look B. Books C. Ten D. Sing

21. Stand ……, please.

A. Down B. Up C. In D. On

22. Sit ……., please.

A. Down B. Up C. In D. On

23. Alice ……. A cat.

A. You B. He C. She D. Has

24. Bob:- Hello. My name is Bob. Mary: – …….., Bob.

A. Nice to meet you B. See you later C. Goodbye D. Good night

25. Goodbye ……..

A. Nice to meet you. B. See you later C. Good morning D. Good evening

26. …… to …… you, Nam.

A. Nice – meet B. Fine – hi C. You – me D. He – she

27. ……… your name?

A. What B. What’s C. How’s D. Why’s

28. …………………are you?

A. What B. How C. How’s D. What’s

29. I’m fine, ………………you.

A. Thank B. Thanks C. Good D. Bye

30. I’m fine, thank you. ………….you ?

A. You B. And you C. And D. Bye

II. Thêm vần âm để sinh sản thành từ đúng: (34 câu)

31. St _ nd up!

32. See _ _ _ again

33. Ei _ ht

34. Tab _ e

35. School-b ­_ g

36. Th _ ee

37. T _ ank you very much

38. No_ebook

39. Hi, Alice. I _ _ Tommy

40. Teach _ r

41. Hi. How _ _ _ you?

42. Tab_ e

43. C_air

44. Wh _ t is this?

45. Lis _ en khổng lồ me, please.

46. Let’s sing a s _ ng.

47. Bye. See you late _.

48. Is this a penc _ l?

49. This is _ doll.

50. _ ice khổng lồ meet you.

51. No, it is n _ t.

52. Is this a penc_l ?

53. My name _ _ Peter.

54. My _ame is Alice.

55. I’m fine, _ _ _ _ _ you.

56. Look at the boa_d

57. This is my r_ler.

58. This is a do_l.

59. I_ is a pencil.

60. Is this _ chair ?

61. Listen t_ the teacher.

Xem thêm: Cách Làm Kẹo Mạch Nha Bò Bía Kẹo Mạch Nha Món Ăn Vặt Ngon, Tiện Lợi, Giá Hời

62. Go_ _ morning, students.

63. L_ ok at the board!

Tổng hợp bài tập tiếng Anh lớp 3 nâng cao số 2

III. Nối cặp trường đoản cú tương ứng: (62 câu)

Phần 1: câu 65-74

1. Board 2. Paper 3. Chalk 4. Butterfly 5. Good – bye

6. Nine 7. Open 8. Cat 9. Eraser 10. Hello

a. Giấy b. Mở c. Nhỏ mèo d. Từ giã e. Bảng

f. Số chín g. Cục tẩy h. Xin xin chào i. Nhỏ bướm j. Phấn

1……2……3………4………..5……….6………7………..8………..9……..10……….

Phần 2: 75 mang đến 84:

*
*
*
*
*

IV. Sắp xếp những từ để tạo thành câu đúng: ( 18 câu )

127. & Tim. / Jane / is / This /

———————————————————

128. Is / This / doll. / a /

———————————————————

1299. Are / the school gate. / at / Peter & Mary /

———————————————————

130. Is / my / teddy bear. / This /

———————————————————

131. Am / hungry now. / I

———————————————————

132. Chair / It / is / a /

———————————————————

133. Is / my / This / book./

———————————————————

134. Your / name ? / What’s /

———————————————————

135. Name ? / friend’s / What’s / your /

———————————————————

136.Some / Peter / wants / food. /

———————————————————

137 . My / cats. / brother / doesn’t lượt thích /

———————————————————

138 .tomorrow! / See / you /

———————————————————

139. Postcard / a / Write / a pen friend. / to /

———————————————————

140. English / Let’s / learn /

———————————————————

141. Crosswords puzzle. / Complete / the /

———————————————————

142. Good / , teacher. / morning /

———————————————————

143. Come / lớn / please. / class, /

———————————————————

144. Song. / Sing / a /

Tổng hợp bài xích tập giờ Anh lớp 3 cải thiện số 3

Phần đề bài 

Bài 1: Khoanh tròn vào từ không giống với đầy đủ từ còn lại

1. A. Fish B. Bird C. Ship D. Dog

2. A. On B.up C. Down D. Large

3. A. They B. His C. Their D. Its

4. A. Classroom B. Ruler C.library D. School

5. A. Old B. New C. Stand D. Small

6. A. Bedroom B. Bathroom C.classroom D. Kitchen

7 A. Is B. Go C. Am D. Are

8. A. Listen B. Open C. & D. Play

9. A. Dad B. Doctor C. Mum D. Grandma

10 A.many B. Windy C. Cloudy D. Sunny

Bài 2: Chọn câu trả lời đúng

11. Where is your sister? She is (at/ in/ on) the kitchen .

12. What’s her name? -(She/ My name/ Her name ) is Mary.

13. There(am/ is/ are) a bed và two chairs in the room.

14. How old are you?-I’m (nice/ nine/ fine).

15. (What/ How/ How many) is the weather today?

16. How many books(is/ does/ do) she have?- She has five books.

Bài 3: Tìm và sửa lại lỗi sai cho những câu sau

17. This is dad. She is Long.

18. How many brothers bởi vì Lan have?

19. There are one notebook on the table.

20. How old is your friends, Lan and Hoa?

21. This is my boyfriend, her name is Nam.

Bài 4: Đọc gọi đoạn văn sau, rồi vấn đáp các câu hỏi dưới đây.

Hello! My name is Nga. My house is in the village. It’s a small house. It has a living room, two bedrooms & a kitchen. The living room has a table, six chairs và a lamp under the ceiling. My house is small but it’s very nice.

22. Where’s her house?

…………………………….

23. How many kitchens and bedrooms does her house have? ……………………………………………………………..

24. Where is the lamp?

……………………………

25. How is her house?

……………………………………………

26. Does her house have four rooms?

………………………………………..

Bài 5: Điền câu hỏi thích hợp cho những câu vấn đáp sau.

27…………………………………….? 30…………………………….?

My books are in the bag. No, there are two erasers in the box.

28……………………………………? 31……………………………..?

There are two pens overthere. My house? It’s in the village.

29……………………………..? 32……………………………….?

Yes, my mother is a teacher. It’s rainy in London today.

Bài 6Sắp xếp cùng viết thành một câu hoàn chỉnh đúng ngữ pháp làm thế nào cho có nghĩa

33. There/ two/ robot/ room. 36. There/ a pen/ two books/ desk.

……………………………….. ……………………………………

34. You/ have/ toys? 37. Nam/ Tu/ eleven/ old.

…………………………………. …………………………………..

35. How/ weather/ Hue/ today? 38. She/ have/ dolls?- No/doesn’t

…………………………………… ………………………………………….

Bài 7: Điền từ phù hợp vào địa điểm trống.

39……………….old are they?-………….are 20.

40………………students are there?

41……………….is your sister?

42……………..are the balls?- They are……….the room.

43…………is his name?- He is John.

44……………is that?- That is my dad.

Bài 8: sắp đến xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh.

45. Is/ that/ friend/ her/ she/ is/ Ha.

…………………………….

46. Ink-pots/ are/ no/,/ in/there/ two/ the/ box/.

………………………………………….

47. Small/ an/ eraser/ have/ and/ I/ a/ ruler.

…………………………….

48. Have/ how/ new/ many/ they/books/ do?

……………………………………………

49. Le Loi/ school/ street/ on/ her/ is?

…………………………………..

50. My/ country/ big/ house/ is/ and/ nice/ in/ It/ is/ the/.

………………………………………………………….

Phần đáp án

Bài 1:

1/ C. Ship

2/D. Large

3/ A. They

4/ B ruler

5/ C. Stand

6/ C. Classroom

7/ A. Go

8/ C. And

9/ B. Docter

10/ A. Many

Bài 2:

11/ in

12/ Her name

13/are

14/nine

15/ How

16/ dose

Bài 3:

17/ This is dad, He is Long

18/ How many brothers dose Lan have?

19/ There is one notebook on the table

20/ How old are your friends?

21/ This is my boy friend, his name is Nam

Bài 4:

22/ Her house is in the village

23/Her house have one kitchen & 2 bedroom

24/ The lamp is under the ceiling

25/ Her house is small but very nice

26/ Yes, she does

Bài 5:

27/ Where is your book?

28/ How many pens overthere?

29/ Does your mother is teacher?

30/ Are there two easers in the box?

31/ where is your house?

32/ How is weather in London today?

Bài 6:

33/ There are two robots in the room

34/ bởi vì you have toys?

35/ How is the weather in Hue today?

36/ There are a pen & two books in the desk

37/ Nam và Tu are eleven years old

38/ Does she have dolls? / No, she doesn’t

Bài 7:

39/ How

40/ How many

41/ Who

42/ Where

43/ What

44/ Who

Bài 8:

45/ That is her friend, she is Ha

46/ There are two ink-pots in the box

47/ I have an small easer and a ruler

48/ How many new book vị they have?

49/ Her school is on the Le Loi street

50/ My house is in the country. It is big và nice

Trên đó là các dạng phổ biến, ngoài các bài tập tiếng Anh lớp 3 nâng cao này ra các bố mẹ cũng hoàn toàn có thể tham khảo những dạng bài xích tập giờ Anh lớp 3 cơ phiên bản phổ trở nên tại đây bài viết Bài Tập giờ Anh Lớp 3 – 5 Dạng bài bác Tập Theo Sách Mới