Cảm Âm Bài Xuân Về Trên Bản Mông

Cảm Âm Xuân Về Trên phiên bản Mông | Sáo Mèo | Sáo Trúc Hoàng Anh chuẩn Nhất

Do sib vì / Sib vày mib Do…

mib fa Sol / mib fa Sol Sib Sol Sib

sol…. / vì Mib fa Sol Mib fa Sol Sib mib do

Do Sib Do….

Xem thêm: By Wishtrend Pure Vitamin C 21, Pure Vitamin C21

/ Sib Do2 mib vị / Mib fa Sib / sib Sol Sol

fa mib fa / mib fa mib vì sol

sol vì chưng Mib fa / mib fa mib bởi vì Sib Sol

fa Sol Sib / Sol Sib Sol fa sol

sol bởi mib fa / mib fa mib vì chưng mib

fa mib bởi mib do

Do Sib vì Sib bởi / vị fa fa Sol Sib Sib Sol Sol

sol vì chưng mib fa mib fa mib bởi vì / Sib vì Sib Sol Sib

Sol Sib Sol fa Sol / fa Sol fa Mib fa

mib fa mib vì chưng mib

do mib vày mib do

mib sol vì mib fa Sol fa Sol Sib fa Sol Sib Sol Do

Do Sib fa Sol mib vị fa Sol Sib Sib Sol Sol

sol vì chưng mib fa…. / Mib fa Mib …. Do Sib Do…

Điệp Khúc Cảm Âm Xuân Về Trên bạn dạng Mông

Sib Do/ Sib Do/ mib Do/ Do

Sib Do/ Sib Do/ Sol SibSol / fa Sol fa mib vày mib fa Sol Sol Sol

Sib Do/ Sib Do/ Mib Do/ Do

Sib vày / Sib do / Sol Sol / fa Sol fa mib vì chưng mib Sol fa Sol Sib Do

sol sol / do Do mib fa mib fa Sib Sol

sol sol / vị Do mib fa mib fa mib bởi vì Do

sol sol / do Do mib fa mib fa Sib Sol

sol sol / vì Do mib fa Sol Sib vì chưng Sib bởi Sib Sol Sib Sol Sib

fa Sol fa Sol mib fa mib fa

Do mib vày / mib sol vì mib fa Sol fa Sol Sib fa Sol Sib Sol Do

Sib bởi Sib bởi vì / Sol fa Sol fa mib do mib fa fa Sol Sol Sol

Sib vì chưng Sib vì / mib bởi vì do

Sib bởi vì Sib do Sol Sol / fa Sol fa mib vì chưng mib Sol fa Sol Sib Do

sol sol / bởi Do Mib fa Mib fa Sib Sol

sol sol / vày Do Mib fa Mib fa Mib vì chưng Do

sol sol / vì chưng Do Mib fa Sol Sib Do…

Facebook Twitter