Một số điểm mới trong Hiến pháp 2013

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

QUỐC HỘI -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - tự do - hạnh phúc ---------------

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2013

HIẾN PHÁP

NƯỚC CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LỜI NÓI ĐẦU

Trải qua mấy ngàn năm lịchsử, Nhân dân việt nam lao động buộc phải cù, sáng tạo, đấu tranh dũng mãnh để dựng nướcvà giữ lại nước, sẽ hun đúc nên truyền thống cuội nguồn yêu nước, đoàn kết, nhân nghĩa, kiêncường, bất khuất và xây hình thành nền văn hiến Việt Nam.

Bạn đang xem: Luật hiến pháp năm 2013

Từ năm 1930, dưới sựlãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam vì chưng Chủ tịch Hồ Chí Minh sánglập và rèn luyện, quần chúng. # ta thực hiện cuộc chiến đấu lâu dài, đầy gian khổ,hy sinh bởi vì độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của Nhân dân. Biện pháp mạngtháng Tám thành công, ngày 2 tháng 9 năm 1945, chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyênngôn độc lập, khai ra đời nước nước ta dân công ty cộng hòa, ni là cùng hòa làng hộichủ nghĩa Việt Nam. Bởi ý chí và sức mạnh của toàn dân tộc, được sự giúp đỡcủa bằng hữu trên cố gắng giới, dân chúng ta đang giành thắng lợi vĩ đại trong số cuộcđấu tranh giải hòa dân tộc, thống nhất đất nước, đảm bảo Tổ quốc và làm nghĩavụ quốc tế, giành được những thành công to lớn, có ý nghĩa sâu sắc lịch sử vào công cuộcđổi mới, chuyển đất nước tăng trưởng chủ nghĩa làng mạc hội.

Thể chế hóa cương lĩnhxây dựng tổ quốc trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xóm hội, thừa kế Hiến phápnăm 1946, Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm 1980 với Hiến pháp năm 1992, Nhândân việt nam xây dựng, thực hiện và đảm bảo an toàn Hiến pháp này vì kim chỉ nam dân giàu,nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Chương I.

CHẾ ĐỘ CHÍNH TRỊ

Điều 1.

Nước cộng hòa buôn bản hội chủnghĩa nước ta là một nước độc lập, tất cả chủ quyền, thống độc nhất vô nhị và trọn vẹn lãnhthổ, bao hàm đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời.

Điều 2.

1. đơn vị nước cộng hòa thôn hộichủ nghĩa vn là đơn vị nước pháp quyền làng hội nhà nghĩa của Nhân dân, doNhân dân, vày Nhân dân.

2. Nước cộng hòa xóm hộichủ nghĩa nước ta do Nhân dân có tác dụng chủ; tất cả quyền lực tối cao nhà nước thuộc về Nhândân mà căn nguyên là đoàn kết giữa thống trị công nhân với giai cấp nông dân với độingũ trí thức.

3. Quyền lực nhà nước làthống nhất, gồm sự phân công, phối hợp, kiểm soát và điều hành giữa những cơ quan nhà nướctrong việc triển khai các quyền lập pháp, hành pháp, bốn pháp.

Điều 3.

Nhà nước bảo vệ và pháthuy quyền làm chủ của Nhân dân; công nhận, tôn trọng, bảo vệ và đảm bảo quyềncon người, quyền công dân; thực hiện phương châm dân giàu, nước mạnh, dân chủ,công bằng, văn minh, mọi người có cuộc sống ấm no, từ bỏ do, hạnh phúc, bao gồm điều kiệnphát triển toàn diện.

Điều 4.

1. Đảng cùng sản Việt Nam- Đội đón đầu của kẻ thống trị công nhân, đồng thời là đội tiên phong của Nhândân lao động và của dân tộc bản địa Việt Nam, đại biểu trung thành ích lợi của giai cấpcông nhân, nhân dân lao đụng và của tất cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin cùng tưtưởng sài gòn làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng chỉ đạo Nhà nước với xã hội.

2. Đảng cùng sản Việt Namgắn bó trực tiếp với Nhân dân, giao hàng Nhân dân, chịu đựng sự tính toán của Nhân dân,chịu nhiệm vụ trước dân chúng về những quyết định của mình.

3. Các tổ chức của Đảngvà đảng viên Đảng cùng sản Việt Nam chuyển động trong cỡ Hiến pháp cùng phápluật.

Điều 5.

1. Nước cộng hòa thôn hộichủ nghĩa việt nam là non sông thống nhất của các dân tộc thuộc sinh sinh sống trên đấtnước Việt Nam.

2. Những dân tộc bình đẳng,đoàn kết, tôn trọng cùng giúp nhau cùng phát triển; nghiêm cấm đông đảo hành vi kỳ thị,chia rẽ dân tộc.

3. Ngôn ngữ quốc gia làtiếng Việt. Các dân tộc tất cả quyền sử dụng tiếng nói, chữ viết, giữ lại gìn bạn dạng sắc dântộc, đẩy mạnh phong tục, tập quán, truyền thống và văn hóa xuất sắc đẹp của mình.

4. Nhà nước thực hiệnchính sách vạc triển trọn vẹn và tạo điều kiện để những dân tộc thiểu số pháthuy nội lực, cùng trở nên tân tiến với đất nước.

Điều 6.

Nhân dân triển khai quyềnlực công ty nước bằng dân nhà trực tiếp, bằng dân chủ thay mặt đại diện thông qua Quốc hội,Hội đồng nhân dân và trải qua các ban ngành khác của phòng nước.

Điều 7.

1. Bài toán bầu cử đại biểuQuốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được tiến hành theo qui định phổthông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

2. Đại biểu Quốc hội, đạibiểu Hội đồng quần chúng. # bị cử tri hoặc Quốc hội, Hội đồng nhân dân bãi nhiệm khikhông còn xứng đáng với sự lòng tin của Nhân dân.

Điều 8.

1. Công ty nước được tổ chức vàhoạt động theo Hiến pháp và pháp luật, làm chủ xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật,thực hiện nguyên tắc triệu tập dân chủ.

2. Các cơ quan đơn vị nước,cán bộ, công chức, viên chức yêu cầu tôn trọng Nhân dân, tận tụy ship hàng Nhân dân,liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe chủ kiến và chịu đựng sự tính toán của Nhândân; kiên quyết đấu tranh kháng tham nhũng, lãng phí và mọi bộc lộ quanliêu, hách dịch, cửa ngõ quyền.

Điều 9.

1. Chiến trận Tổ quốc ViệtNam là tổ chức triển khai liên minh thiết yếu trị, liên kết tự nguyện của tổ chức chính trị,các tổ chức chính trị - thôn hội, tổ chức triển khai xã hội cùng các cá nhân tiêu biểu trongcác giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người vn định cư sinh sống nướcngoài.

Mặt trận nhà nước Việt Namlà cơ sở chủ yếu trị của chính quyền nhân dân; đại diện, đảm bảo an toàn quyền cùng lợi íchhợp pháp, đường đường chính chính của Nhân dân; tập hợp, phạt huy sức mạnh đại liên minh toàndân tộc, triển khai dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản bội biệnxã hội; tham gia sản xuất Đảng, đơn vị nước, chuyển động đối ngoại dân chúng góp phầnxây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Công đoàn Việt Nam, Hộinông dân Việt Nam, Đoàn bạn trẻ cộng sản hồ Chí Minh, Hội liên minh phụ nữViệt Nam, Hội cựu chiến binh vn là các tổ chức thiết yếu trị - thôn hội đượcthành lập trên các đại lý tự nguyện, thay mặt đại diện và bảo đảm quyền, công dụng hợp pháp,chính xứng đáng của thành viên, hội viên tổ chức triển khai mình; cùng những tổ chức thành viênkhác của mặt trận phối kết hợp và thống nhất hành động trong trận mạc Tổ quốc ViệtNam.

3. Mặt trận Tổ quốcViệt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận và những tổ chức buôn bản hộikhác hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. đơn vị nước tạo điềukiện để trận mạc Tổ quốc vn các tổ chức thành viên của trận mạc và các tổchức xã hội khác hoạt động.

Điều 10.

Công đoàn việt nam là tổchức thiết yếu trị - làng hội của kẻ thống trị công nhân với của tín đồ lao rượu cồn được thànhlập trên các đại lý tự nguyện, đại diện cho người lao động, chăm sóc và đảm bảo an toàn quyền,lợi ích thích hợp pháp, chính đại quang minh của người lao động; tham gia cai quản nhà nước, quảnlý tài chính - làng hội; tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát buổi giao lưu của cơquan công ty nước, tổ chức, đối kháng vị, công ty lớn về những sự việc liên quan mang đến quyền,nghĩa vụ của tín đồ lao động; tuyên truyền, vận động tín đồ lao đụng học tập,nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, tạo và bảo vệTổ quốc.

Điều 11.

1. Tổ quốc nước ta làthiêng liêng, bất khả xâm phạm.

2. Những hành vi kháng lạiđộc lập, nhà quyền, thống nhất và toàn diện lãnh thổ, ngăn chặn lại sự nghiệp xây dựngvà bảo đảm Tổ quốc mọi bị nghiêm trị.

Điều 12.

Nước cùng hòa thôn hội chủnghĩa vn thực hiện nhất quán đường lối đối nước ngoài độc lập, trường đoản cú chủ, hòabình, hữu nghị, hợp tác ký kết và phạt triển; đa phương hóa, phong phú và đa dạng hóa quan hệ, chủđộng và lành mạnh và tích cực hội nhập, đúng theo tác nước ngoài trên các đại lý tôn trọng độc lập, chủquyền và toàn vẹn lãnh thổ, ko can thiệp vào công việc nội cỗ của nhau, bìnhđẳng, cùng tất cả lợi; tuân hành Hiến chương liên hợp quốc với điều ước thế giới mà Cộnghòa làng mạc hội chủ nghĩa việt nam là thành viên; là bạn, đối tác doanh nghiệp tin cậy và thànhviên có nhiệm vụ trong xã hội quốc tế vì ích lợi quốc gia, dân tộc, gópphần vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân nhà và tân tiến xã hội bên trên thếgiới.

Điều 13.

1. Quốc kỳ nước cộng hòaxã hội công ty nghĩa vn hình chữ nhật, chiều rộng bằng hai phần bố chiều dài,nền đỏ, trọng tâm có ngôi sao 5 cánh vàng năm cánh.

2. Quốc huy nước cùng hòaxã hội công ty nghĩa vn hình tròn, nền đỏ, chính giữa có ngôi sao 5 cánh vàng năm cánh,xung quanh bao gồm bông lúa, làm việc dưới tất cả nửa bánh xe cộ răng và dòng chữ cùng hòa xóm hộichủ nghĩa Việt Nam.

3. Quốc ca nước cùng hòaxã hội nhà nghĩa nước ta là nhạc cùng lời của bài bác Tiến quân ca.

4. Quốc khánh nước Cộnghòa buôn bản hội công ty nghĩa việt nam là ngày Tuyên ngôn độc lập 2 mon 9 năm 1945.

5. Hà nội nước cộng hòaxã hội chủ nghĩa vn là Hà Nội.

Chương II.

QUYỀN bé NGƯỜI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CƠ BẢN CỦA CÔNG DÂN

Điều 14.

1. Ở nước cộng hòa xóm hộichủ nghĩa Việt Nam, những quyền bé người, quyền công dân về thiết yếu trị, dân sự,kinh tế, văn hóa, làng mạc hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiếnpháp với pháp luật.

2. Quyền bé người, quyềncông dân chỉ có thể bị hạn chế theo phép tắc của hình thức trong ngôi trường hợp cần thiếtvì tại sao quốc phòng, an toàn quốc gia, đơn chiếc tự, an ninh xã hội, đạo đức nghề nghiệp xã hội,sức khỏe của cộng đồng.

Điều 15.

1. Quyền công dân khôngtách rời nghĩa vụ công dân.

2. Mọi người có nghĩa vụtôn trọng quyền của người khác.

3. Công dân tất cả trách nhiệmthực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và xã hội.

4. Việc thực hiện quyền conngười, quyền công dân ko được xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền với lợiích hợp pháp của người khác.

Điều 16.

1. Mọi fan đều bình đẳngtrước pháp luật.

2. Không ai bị phân biệtđối xử trong đời sống chính trị, dân sự, khiếp tế, văn hóa, xã hội.

Điều 17.

1. Công dân nước cộng hòaxã hội công ty nghĩa vn là người dân có quốc tịch Việt Nam.

2. Công dân Việt Namkhông thể bị trục xuất, giao nộp mang đến nhà nước khác.

3. Công dân việt nam ở nướcngoài được bên nước cùng hòa làng hội công ty nghĩa nước ta bảo hộ.

Điều 18.

1. Người vn định cưở nước ngoài là thành phần không bóc tách rời của xã hội dân tộc Việt Nam.

2. Công ty nước cùng hòa làng hộichủ nghĩa việt nam khuyến khích cùng tạo điều kiện để người việt nam định cư ở nướcngoài giữ lại gìn và phát huy phiên bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam, giữ quan hệ gắn thêm bóvới mái ấm gia đình và quê hương, góp phần xây dựng quê hương, khu đất nước.

Điều 19.

Mọi người có quyền sống.Tính mạng con fan được điều khoản bảo hộ. Không có bất kì ai bị tước đoạt tính mạngtrái luật.

Điều 20.

1. Mọi người dân có quyền bấtkhả xâm phạm về thân thể, được quy định bảo hộ về sức khoẻ, danh dự với nhân phẩm;không bị tra tấn, bạo lực, tróc nã bức, nhục hình hay bất kỳ hình thức đối xử nàokhác xâm phạm thân thể, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm.

2. Không có ai bị bắt nếukhông có quyết định của tand nhân dân, ra quyết định hoặc phê chuẩn chỉnh của Viện kiểmsát nhân dân, trừ trường hợp phạm tội trái tang. Câu hỏi bắt, giam, giữ tín đồ do luậtđịnh.

3. Mọi người có quyền hiếnmô, bộ phận cơ thể bạn và hiến xác theo chế độ của luật. Bài toán thử nghiệm yhọc, dược học, công nghệ hay bất kỳ hình thức thử nghiệm nào không giống trên cơ thểngười phải bao gồm sự đồng ý của tín đồ được test nghiệm.

Điều 21.

1. Mọi người dân có quyền bấtkhả xâm phạm về đời sống riêng tư, kín đáo cá nhân và kín đáo gia đình; tất cả quyềnbảo vệ danh dự, uy tín của mình.

Thông tin về đời sốngriêng tư, bí mật cá nhân, kín gia đình được pháp luật đảm bảo an toàn.

2. Mọi người có quyền bímật thư tín, năng lượng điện thoại, năng lượng điện tín và các vẻ ngoài trao đổi tin tức riêng tưkhác.

Không ai được tách bóc mở, kiểmsoát, thu giữ lại trái luật thư tín, điện thoại, điện tín cùng các hiệ tượng trao đổithông tin riêng tư của fan khác.

Điều 22.

1. Công dân gồm quyền cónơi ở phù hợp pháp.

2. Mọi người dân có quyền bấtkhả xâm phạm về địa điểm ở. Không có bất kì ai được từ ý vào khu vực ở của người khác còn nếu như không đượcngười kia đồng ý.

3. Việc khám xét nơi ở doluật định.

Điều 23.

Công dân gồm quyền tự do thoải mái đilại và cư trú ở trong nước, gồm quyền ra nước ngoài và từ nước ngoài về nước. Việcthực hiện những quyền này do quy định quy định.

Điều 24.

1. Mọi người dân có quyền tựdo tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không tuân theo một tôn giáo nào. Những tôn giáobình đẳng trước pháp luật.

2. Công ty nước tôn trọng vàbảo hộ quyền thoải mái tín ngưỡng, tôn giáo.

3. Không có ai được xâm phạmtự vị tín ngưỡng, tôn giáo hoặc tận dụng tín ngưỡng, tôn giáo để phạm luật phápluật.

Điều 25.

Công dân gồm quyền trường đoản cú dongôn luận, tự do thoải mái báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việcthực hiện những quyền này do điều khoản quy định.

Điều 26.

1. Công dân nam, cô gái bìnhđẳng về hồ hết mặt. Công ty nước có bao gồm sách bảo đảm quyền và thời cơ bình đẳng giới.

2. đơn vị nước, xóm hội vàgia đình tạo đk để thiếu phụ phát triển toàn diện, phát huy vai trò củamình trong xóm hội.

3. Nghiêm cấm riêng biệt đốixử về giới.

Điều 27.

Công dân đầy đủ mười tám tuổitrở lên tất cả quyền thai cử cùng đủ hai mươi kiểu mốt tuổi trở lên bao gồm quyền ứng cử vào Quốchội, Hội đồng nhân dân. Việc triển khai các quyền này do nguyên tắc định.

Điều 28.

1. Công dân có quyền thamgia thống trị nhà nước với xã hội, tham gia bàn bạc và đề xuất với cơ sở nhànước về các vấn đề của cơ sở, địa phương và cả nước.

2. Công ty nước tạo ra điều kiệnđể công dân tham gia thống trị nhà nước và xã hội; công khai, rành mạch trong việctiếp nhận, đánh giá ý kiến, ý kiến đề nghị của công dân.

Điều 29.

Công dân đầy đủ mười tám tuổitrở lên tất cả quyền biểu quyết khi công ty nước tổ chức trưng cầu ý dân.

Điều 30.

1. Mọi người dân có quyền khiếunại, cáo giác với cơ quan, tổ chức, cá thể có thẩm quyền về những việc làm tráipháp hiện tượng của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

2. Cơ quan, tổ chức, cánhân có thẩm quyền nên tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo. Tín đồ bị thiệthại bao gồm quyền được bồi hoàn về đồ vật chất, tinh thần và phục hồi danh dự theoquy định của pháp luật.

3. Nghiêm cấm câu hỏi trảthù fan khiếu nại, tố cáo hoặc tận dụng quyền khiếu nại, tố cáo để vu khống,vu cáo có tác dụng hại người khác.

Điều 31.

1. Người bị cáo buộc đượccoi là không có tội cho tới khi được chứng minh theo trình tự chính sách định và có bảnán kết tội của tòa án đã có hiệu lực thực thi pháp luật.

2. Tín đồ bị kết tội phảiđược toàn án nhân dân tối cao xét xử đúng lúc trong thời hạn chính sách định, công bằng, công khai. Trườnghợp xét xử kín theo hình thức của lý lẽ thì câu hỏi tuyên án cần được công khai.

3. Không người nào bị kết án hailần bởi một tội phạm.

4. Bạn bị bắt, tạm bợ giữ,tạm giam, khởi tố, điều tra, tróc nã tố, xét xử có quyền từ bỏ bào chữa, nhờ mức sử dụng sưhoặc người khác bào chữa.

5. Người bị bắt, tạm giữ,tạm giam, khởi tố, điều tra, tróc nã tố, xét xử, thi hành án trái quy định có quyềnđược đền bù thiệt hại về đồ gia dụng chất, niềm tin và hồi sinh danh dự. Fan viphạm lao lý trong bài toán bắt, giam, giữ, khởi tố, điều tra, tầm nã tố, xét xử,thi hành án gây thiệt hại cho tất cả những người khác đề nghị bị xử lý theo pháp luật.

Điều 32.

1. Mọi người có quyền sởhữu về các khoản thu nhập hợp pháp, của nả để dành, công ty ở, tư liệu sinh hoạt, bốn liệu sảnxuất, phần vốn góp trong doanh nghiệp lớn hoặc trong số tổ chức kinh tế tài chính khác.

2. Quyền sở hữu tứ nhân vàquyền thừa kế được lao lý bảo hộ.

3. Trường hòa hợp thật cầnthiết vì vì sao quốc phòng, an ninh hoặc vì ích lợi quốc gia, triệu chứng khẩn cấp,phòng, kháng thiên tai, bên nước trưng download hoặc trưng dụng bao gồm bồi hay tài sảncủa tổ chức, cá thể theo giá chỉ thị trường.

Điều 33.

Mọi người có quyền tự dokinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm.

Điều 34.

Công dân gồm quyền được bảođảm phúc lợi an sinh xã hội.

Điều 35.

1. Công dân có quyền làmviệc, sàng lọc nghề nghiệp, việc làm và khu vực làm việc.

2. Người làm công ănlương được bảo đảm các điều kiện thao tác công bằng, an toàn; được hưởnglương, chế độ nghỉ ngơi.

3. Nghiêm cấm sáng tỏ đốixử, hãm hiếp lao động, áp dụng nhân công dưới lứa tuổi lao động về tối thiểu.

Điều 36.

1. Nam, người vợ có quyềnkết hôn, ly hôn. Hôn nhân gia đình theo phép tắc tự nguyện, tiến bộ, một vk một chồng,vợ ông xã bình đẳng, kính trọng lẫn nhau.

2. Bên nước bảo lãnh hônnhân cùng gia đình, bảo hộ nghĩa vụ và quyền lợi của người chị em và trẻ con em.

Điều 37.

1. Trẻ em được bên nước,gia đình và xã hội bảo vệ, quan tâm và giáo dục; được thâm nhập vào các vấnđề về trẻ em. Nghiêm cấm xâm hại, hành hạ, ngược đãi, quăng quật mặc, lấn dụng, tách bóc lộtsức lao đụng và đều hành vi khác vi phạm quyền con trẻ em.

2. Tuổi teen được bên nước,gia đình cùng xã hội tạo đk học tập, lao động, giải trí, cách tân và phát triển thể lực,trí tuệ, tu dưỡng đạo đức, truyền thống dân tộc, ý thức công dân; mũi nhọn tiên phong trongcông cuộc lao động trí tuệ sáng tạo và bảo đảm an toàn Tổ quốc.

3. Fan cao tuổi đượcNhà nước, gia đình và xã hội tôn trọng, chăm lo và phát huy vai trò vào sựnghiệp xuất bản và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 38.

1. Mọi người dân có quyền đượcbảo vệ, chuyên sóc sức khỏe, bình đẳng trong việc sử dụng những dịch vụ y tế và cónghĩa vụ tiến hành các cách thức về phòng bệnh, đi khám bệnh, trị bệnh.

2. Nghiêm cấm những hành viđe dọa cuộc sống, sức khỏe của bạn khác và cộng đồng.

Điều 39.

Công dân gồm quyền vànghĩa vụ học tập.

Điều 40.

Mọi người có quyền nghiêncứu kỹ thuật và công nghệ, sáng chế văn học, thẩm mỹ và nghệ thuật và thụ hưởng công dụng từcác hoạt động đó.

Điều 41.

Mọi người có quyền hưởngthụ cùng tiếp cận những giá trị văn hóa, tham gia vào đời sống văn hóa, sử dụng cáccơ sở văn hóa.

Điều 42.

Công dân có quyền xác địnhdân tộc của mình, sử dụng ngữ điệu mẹ đẻ, lựa chọn ngôn ngữ giao tiếp.

Điều 43.

Mọi người dân có quyền được sốngtrong môi trường thiên nhiên trong lành và có nghĩa vụ bảo đảm an toàn môi trường.

Điều 44.

Công dân tất cả nghĩa vụtrung thành với Tổ quốc.

Phản bội non sông là tội nặngnhất.

Điều 45.

Xem thêm: Địa Chỉ Mua Gương Soi Giá Rẻ Hcm Giá Rẻ, Uy Tín, Chất Lượng Nhất

1. Bảo vệ Tổ quốc lànghĩa vụ thiêng liêng với quyền cao niên của công dân.

2. Công dân nên thực hiệnnghĩa vụ quân sự chiến lược và tham gia desgin nền quốc chống toàn dân.

Điều 46.

Công dân có nhiệm vụ tuântheo Hiến pháp với pháp luật; thâm nhập bảo vệ an toàn quốc gia, riêng biệt tự, an toànxã hội và chấp hành những quy tắc ở công cộng.

Điều 47.

Mọi bạn có nghĩa vụ nộpthuế theo phương pháp định.

Điều 48.

Người quốc tế cư trú ởViệt Nam nên tuân theo Hiến pháp và quy định Việt Nam; được bảo hộ tính mạng,tài sản và các quyền, lợi ích đường đường chính chính theo điều khoản Việt Nam.

Điều 49.

Người nước ngoài đấutranh vì tự do và độc lập dân tộc, bởi chủ nghĩa thôn hội, dân công ty và hòa bình hoặcvì sự nghiệp khoa học nhưng bị bức sợ thì được bên nước cùng hòa thôn hội nhà nghĩaViệt nam giới xem xét mang lại cư trú.

Chương III.

KINH TẾ, XÃ HỘI, VĂN HÓA, GIÁO DỤC, KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

Điều 50.

Nước cộng hòa làng mạc hội chủnghĩa vn xây dựng nền kinh tế độc lập, từ chủ, đẩy mạnh nội lực, hội nhập,hợp tác quốc tế, thêm kết nghiêm ngặt với cách tân và phát triển văn hóa, thực hiện hiện đại vàcông bằng xã hội, bảo đảm an toàn môi trường, thực hiện công nghiệp hóa, tân tiến hóa đấtnước.

Điều 51.

1. Nền tài chính Việt Namlà nền tài chính thị trường lý thuyết xã hội nhà nghĩa với nhiều hiệ tượng sở hữu,nhiều thành phần tởm tế; kinh tế tài chính nhà nước duy trì vai trò nhà đạo.

2. Những thành phần ghê tếđều là thành phần cấu thành đặc trưng của nền kinh tế tài chính quốc dân. Những chủ thể thuộccác thành phần tài chính bình đẳng, bắt tay hợp tác và cạnh tranh theo pháp luật.

3. Nhà nước khuyến khích,tạo điều kiện để doanh nhân, công ty và cá nhân, tổ chức khác đầu tư, sảnxuất, tởm doanh; phát triển bền chắc các ngành tởm tế, đóng góp thêm phần xây dựng đấtnước. Gia tài hợp pháp của cá nhân, tổ chức đầu tư, sản xuất, kinh doanh đượcpháp luật bảo hộ và không biến thành quốc hữu hóa.

Điều 52.

Nhà nước phát hành và hoànthiện thể chế khiếp tế, thay đổi nền kinh tế tài chính trên cửa hàng tôn trọng những quy luậtthị trường; tiến hành phân công, phân cấp, phân quyền trong làm chủ nhà nước;thúc đẩy liên kết kinh tế vùng, đảm bảo tính thống độc nhất vô nhị của nền tài chính quốcdân.

Điều 53.

Đất đai, khoáng sản nước,tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi sinh sống vùng biển, vùng trời, khoáng sản thiên nhiênkhác và những tài sản bởi vì Nhà nước đầu tư, cai quản là gia sản công trực thuộc sở hữutoàn dân vị Nhà nước thay mặt đại diện chủ sở hữu và thống tuyệt nhất quản lý.

Điều 54.

1. Đất đai là tài nguyênđặc biệt của quốc gia, nguồn lực đặc biệt quan trọng phát triển đất nước, được quản lýtheo pháp luật.

2. Tổ chức, cá thể đượcNhà nước giao đất, dịch vụ cho thuê đất, thừa nhận quyền áp dụng đất. Người sử dụng đấtđược chuyển quyền áp dụng đất, tiến hành các quyền và nhiệm vụ theo lý lẽ củaluật. Quyền áp dụng đất được điều khoản bảo hộ.

3. Công ty nước tịch thu đấtdo tổ chức, cá nhân đang thực hiện trong trường hợp thật cần thiết do nguyên tắc địnhvì mục đích quốc phòng, an ninh; phân phát triển kinh tế tài chính - xã hội vì ích lợi quốcgia, công cộng. Việc thu hồi đất nên công khai, sáng tỏ và được bồi thườngtheo phép tắc của pháp luật.

4. Nhà nước trưng dụngđất vào trường vừa lòng thật cần thiết do giải pháp định để triển khai nhiệm vụ quốcphòng, an ninh hoặc trong chứng trạng chiến tranh, chứng trạng khẩn cấp, phòng,chống thiên tai.

Điều 55.

1. Giá cả nhà nước, dựtrữ quốc gia, quỹ tài bao gồm nhà nước và các nguồn tài chính công khác bởi Nhà nướcthống nhất quản lý và buộc phải được thực hiện hiệu quả, công bằng, công khai, minh bạch,đúng pháp luật.

2. Chi tiêu nhà nước gồmngân sách tw và giá cả địa phương, trong đó ngân sách chi tiêu trung ương giữvai trò nhà đạo, bảo đảm nhiệm vụ bỏ ra của quốc gia. Những khoản thu, chi ngânsách bên nước nên được dự trù và do giải pháp định.

3. Đơn vị tiền tệ quốcgia là Đồng Việt Nam. Công ty nước bảo vệ ổn định giá trị đồng xu tiền quốc gia.

Điều 56.

Cơ quan, tổ chức, cá nhânphải thực hành tiết kiệm, phòng lãng phí, phòng, kháng tham nhũng vào hoạt độngkinh tế - làng hội và làm chủ nhà nước.

Điều 57.

1. Bên nước khuyến khích,tạo đk để tổ chức, cá thể tạo việc làm cho người lao động.

2. đơn vị nước bảo đảm an toàn quyền,lợi ích hợp pháp của fan lao động, người tiêu dùng lao cồn và tạo ra điều kiệnxây dựng tình dục lao rượu cồn tiến bộ, hài hòa và hợp lý và ổn định.

Điều 58.

1. Công ty nước, làng hội đầutư phát triển sự nghiệp bảo vệ, chăm lo sức khỏe mạnh của Nhân dân, triển khai bảohiểm y tế toàn dân, có chế độ ưu tiên chăm lo sức khoẻ cho đồng bào dân tộcthiểu số, đồng bào làm việc miền núi, hải hòn đảo và vùng tất cả điều kiện tài chính - làng hội đặcbiệt cực nhọc khăn.

2. Bên nước, buôn bản hội vàgia đình có trách nhiệm bảo vệ, chăm lo sức khỏe fan mẹ, con trẻ em, thực hiện kếhoạch hóa gia đình.

Điều 59.

1. Công ty nước, xã hội tônvinh, khen thưởng, thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công cùng với nước.

2. Công ty nước tạo ra bình đẳngvề thời cơ để công dân thụ hưởng an sinh xã hội, phân phát triển hệ thống an sinh xãhội, có chính sách trợ giúp bạn cao tuổi, người khuyết tật, người nghèo vàngười có yếu tố hoàn cảnh khó khăn khác.

3. Bên nước có thiết yếu sáchphát triển công ty ở, tạo đk để mọi người dân có chỗ ở.

Điều 60.

1. Nhà nước, làng mạc hội chămlo tạo và cải cách và phát triển nền văn hóa việt nam tiên tiến, đậm đà bạn dạng sắc dân tộc,tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

2. Nhà nước, thôn hội pháttriển văn học, nghệ thuật và thẩm mỹ nhằm thỏa mãn nhu cầu nhu cầu tinh thần nhiều mẫu mã và an lành củaNhân dân; phát triển các phương tiện tin tức đại chúng nhằm thỏa mãn nhu cầu nhu cầuthông tin của Nhân dân, giao hàng sự nghiệp tạo và đảm bảo an toàn Tổ quốc.

3. Công ty nước, làng mạc hội tạomôi trường xây dựng mái ấm gia đình Việt Nam nóng no, tiến bộ, hạnh phúc; xây đắp conngười việt nam có sức khỏe, văn hóa, nhiều lòng yêu thương nước, có niềm tin đoàn kết,ý thức làm chủ, trách nhiệm công dân.

Điều 61.

1. Trở nên tân tiến giáo dục làquốc sách bậc nhất nhằm cải thiện dân trí, cách tân và phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡngnhân tài.

2. Nhà nước ưu tiên đầutư và thu hút những nguồn đầu tư chi tiêu khác mang lại giáo dục; chăm lo giáo dục mầm non; bảođảm giáo dục tiểu học tập là bắt buộc, công ty nước không thu học phí; mỗi bước phổcập giáo dục trung học; trở nên tân tiến giáo dục đại học, giáo dục đào tạo nghề nghiệp; thựchiện cơ chế học bổng, ngân sách học phí hợp lý.

3. đơn vị nước ưu tiên pháttriển giáo dục và đào tạo ở miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số với vùng cóđiều kiện tài chính - thôn hội đặc trưng khó khăn; ưu tiên sử dụng, cải cách và phát triển nhântài; tạo đk để fan khuyết tật và tín đồ nghèo được học văn hóa truyền thống và họcnghề.

Điều 62.

1. Trở nên tân tiến khoa học vàcông nghệ là quốc sách mặt hàng đầu, giữ lại vai trò căn bản trong sự nghiệp phạt triểnkinh tế - làng mạc hội của đất nước.

2. Nhà nước ưu tiên đầutư với khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu bốn nghiên cứu, phát triển, chuyển giao,ứng dụng có kết quả thành tựu công nghệ và công nghệ; bảo đảm an toàn quyền nghiên cứukhoa học với công nghệ; bảo lãnh quyền cài đặt trí tuệ.

3. Nhà nước tạo điều kiệnđể mọi người tham gia và được thụ hưởng lợi ích từ các vận động khoa học tập vàcông nghệ.

Điều 63.

1. đơn vị nước có chủ yếu sáchbảo vệ môi trường; quản lí lý, sử dụng hiệu quả, bền bỉ các nguồn tài nguyên thiênnhiên; bảo đảm thiên nhiên, nhiều chủng loại sinh học; dữ thế chủ động phòng, kháng thiên tai, ứngphó với biến đổi khí hậu.

2. Nhà nước khuyến khíchmọi hoạt động đảm bảo môi trường, phân phát triển, sử dụng tích điện mới, năng lượngtái tạo.

3. Tổ chức, cá thể gây ônhiễm môi trường, làm suy kiệt tài nguyên vạn vật thiên nhiên và suy giảm phong phú sinhhọc buộc phải bị xử lý nghiêm với có nhiệm vụ khắc phục, bồi thường thiệt hại.

Chương IV.

BẢO VỆ TỔ QUỐC

Điều 64.

Bảo vệ non nước Việt Namxã hội chủ nghĩa là việc nghiệp của toàn dân.

Nhà nước củng núm và tăngcường nền quốc chống toàn dân và an toàn nhân dân mà lại nòng cốt là lực lượng vũtrang nhân dân; phát huy sức khỏe tổng hợp của quốc gia để bảo vệ vững dĩ nhiên Tổquốc, góp phần bảo vệ hòa bình ở khu vực và trên gắng giới.

Cơ quan, tổ chức, côngdân đề nghị thực hiện không thiếu nhiệm vụ quốc phòng với an ninh.

Điều 65.

Lực lượng vũ khí nhândân tuyệt vời và hoàn hảo nhất trung thành cùng với Tổ quốc, Nhân dân, cùng với Đảng với Nhà nước, gồm nhiệmvụ đảm bảo an toàn độc lập, nhà quyền, thống nhất, trọn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, anninh giang sơn và trơ trọi tự, an toàn xã hội; bảo đảm an toàn Nhân dân, Đảng, nhà nước với chếđộ làng mạc hội chủ nghĩa; cùng toàn dân xây dựng non sông và thực hiện nghĩa vụ quốctế.

Điều 66.

Nhà nước thiết kế Quân độinhân dân bí quyết mạng, chủ yếu quy, tinh nhuệ, từng bước một hiện đại, có lực lượngthường trực hợp lý, lực lượng dự bị động viên hùng hậu, lực lượng dânquân trường đoản cú vệ vững dũng mạnh và rộng khắp, có tác dụng nòng cốt trong triển khai nhiệm vụ quốcphòng.

Điều 67.

Nhà nước xây dựng Công annhân dân cách mạng, bao gồm quy, tinh nhuệ, từng bước một hiện đại, có tác dụng nòng cốttrong tiến hành nhiệm vụ bảo vệ bình an quốc gia và bảo đảm an toàn trật tự, bình an xãhội, tranh đấu phòng, chống tội phạm.

Điều 68.

Nhà nước đẩy mạnh tinh thầnyêu nước và nhà nghĩa anh hùng cách mạng của Nhân dân, giáo dục đào tạo quốc phòng vàan ninh cho toàn dân; xây dừng công nghiệp quốc phòng, an ninh; đảm bảo trang bịcho lực lượng thiết bị nhân dân, kết hợp quốc phòng, bình an với kinh tế, kinhtế với quốc phòng, an ninh; thực hiện cơ chế hậu phương quân đội; bảo đảm đờisống thiết bị chất, lòng tin của cán bộ, chiến sỹ, công nhân, viên chức phù hợp vớitính chất hoạt động của Quân team nhân dân, Công an nhân dân; kiến thiết lực lượngvũ trang quần chúng hùng mạnh, không ngừng bức tốc khả năng đảm bảo Tổ quốc.

Chương V.

QUỐC HỘI

Điều 69.

Quốc hội là ban ngành đạibiểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực tối cao nhà nước cao nhất của nước Cộnghòa xã hội công ty nghĩa Việt Nam.

Quốc hội thực hiện quyềnlập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề đặc trưng của non sông và giámsát về tối cao đối với buổi giao lưu của Nhà nước.

Điều 70.

Quốc hội bao gồm nhiệm vụvà quyền lợi và nghĩa vụ sau đây:

1. Làm Hiến pháp cùng sửa đổiHiến pháp; làm mức sử dụng và sửa đổi luật;

2. Triển khai quyền giámsát buổi tối cao bài toán tuân theo Hiến pháp, dụng cụ và quyết nghị của Quốc hội; xét báocáo công tác làm việc của chủ tịch nước, Ủy ban thường xuyên vụ Quốc hội, chủ yếu phủ, Tòa ánnhân dân về tối cao, Viện kiểm gần cạnh nhân dân về tối cao, Hội đồng thai cử quốc gia, Kiểmtoán bên nước và phòng ban khác bởi vì Quốc hội thành lập;

3. đưa ra quyết định mục tiêu,chỉ tiêu, bao gồm sách, trách nhiệm cơ bản phát triển kinh tế tài chính - làng hội của khu đất nước;

4. Ra quyết định chính sáchcơ bản về tài chính, tiền tệ quốc gia; quy định, sửa đổi hoặc kho bãi bỏ các thứthuế; quyết định phân chia những khoản thu và nhiệm vụ chi giữa ngân sách trungương và túi tiền địa phương; đưa ra quyết định mức giới hạn an ninh nợ quốc gia, nợcông, nợ chủ yếu phủ; đưa ra quyết định dự toán giá cả nhà nước và phân chia ngân sáchtrung ương, phê chuẩn quyết toán chi phí nhà nước;

5. đưa ra quyết định chính sáchdân tộc, chính sách tôn giáo ở trong phòng nước;

6. Quy định tổ chức triển khai và hoạtđộng của Quốc hội, quản trị nước, bao gồm phủ, tòa án nhân dân, Viện kiểm sátnhân dân, Hội đồng thai cử quốc gia, truy thuế kiểm toán nhà nước, chính quyền địa phươngvà cơ sở khác bởi vì Quốc hội thành lập;

7. Bầu, miễn nhiệm, bãinhiệm chủ tịch nước, Phó chủ tịch nước, quản trị Quốc hội, Phó quản trị Quốc hội,Ủy viên Ủy ban thường xuyên vụ Quốc hội, quản trị Hội đồng dân tộc, chủ nhiệm Ủy bancủa Quốc hội, Thủ tướng chính phủ, Chánh án tandtc nhân dân về tối cao, Viện trưởngViện kiểm giáp nhân dân buổi tối cao, quản trị Hội đồng bầu cử quốc gia, Tổng Kiểmtoán nhà nước, bạn đứng đầu cơ quan khác vị Quốc hội thành lập; phê chuẩn đềnghị xẻ nhiệm, miễn nhiệm, miễn nhiệm Phó Thủ tướng thiết yếu phủ, bộ trưởng vàthành viên khác của thiết yếu phủ, Thẩm phán tandtc nhân dân buổi tối cao; phê chuẩndanh sách thành viên Hội đồng quốc phòng và an ninh, Hội đồng thai cử quốc gia.

Sau khi được bầu, chủ tịchnước, chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng thiết yếu phủ, Chánh án tòa án nhân dân nhân dân buổi tối caophải tuyên thệ trung thành với Tổ quốc, quần chúng và Hiến pháp;

8. Vứt phiếu lòng tin đốivới người giữ chức vụ vị Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn;

9. Ra quyết định thành lập,bãi bỏ bộ, ban ngành ngang cỗ của chủ yếu phủ; thành lập, giải thể, nhập, chia, điềuchỉnh địa giới hành bao gồm tỉnh, tp trực nằm trong trung ương, đơn vị hànhchính - kinh tế tài chính đặc biệt; thành lập, huỷ bỏ cơ quan khác theo cách thức của Hiếnpháp cùng luật;

10. Huỷ bỏ văn bản của Chủtịch nước, Ủy ban thường xuyên vụ Quốc hội, bao gồm phủ, Thủ tướng bao gồm phủ, Tòa ánnhân dân về tối cao, Viện kiểm gần cạnh nhân dân tối cao trái với Hiến pháp, luật, nghịquyết của Quốc hội;

11. đưa ra quyết định đại xá;

12. Biện pháp hàm, cấptrong lực lượng thiết bị nhân dân, hàm, cấp ngoại giao và đầy đủ hàm, cấp nhà nướckhác; phương tiện huân chương, huy chương và danh hiệu vinh dự bên nước;

13. đưa ra quyết định vấn đề chiếntranh cùng hòa bình; cơ chế về tình trạng khẩn cấp, các biện pháp quan trọng khácbảo đảm quốc chống và bình yên quốc gia;

14. Quyết định chính sáchcơ phiên bản về đối ngoại; phê chuẩn, ra quyết định gia nhập hoặc xong xuôi hiệu lực củađiều ước thế giới liên quan liêu đến chiến tranh, hòa bình, hòa bình quốc gia, tưcách thành viên của cộng hòa xã hội nhà nghĩa việt nam tại những tổ chức quốc tếvà khu vực quan trọng, các điều ước nước ngoài về quyền nhỏ người, quyền với nghĩavụ cơ bản của công dân cùng điều ước quốc tế khác trái với luật, quyết nghị củaQuốc hội;

15. đưa ra quyết định trưng cầuý dân.

Điều 71.

1. Nhiệm kỳ của từng khóaQuốc hội là năm năm.

2. Sáu mươi ngày trướckhi Quốc hội hết nhiệm kỳ, Quốc hội khóa mới nên được thai xong.

3. Trong trường hợp đặcbiệt, trường hợp được ít nhất hai phần cha tổng số đại biểu qh biểu quyết tánthành thì Quốc hội quyết định rút ngắn hoặc kéo dãn dài nhiệm kỳ của bản thân mình theo đềnghị của Ủy ban thường xuyên vụ Quốc hội. Việc kéo dãn dài nhiệm kỳ của một khóa Quốc hộikhông được thừa mười nhì tháng, trừ trường hợp bao gồm chiến tranh.

Điều 72.

Chủ tịch Quốc hội nhà tọacác phiên họp của Quốc hội; ký xác thực Hiến pháp, luật, quyết nghị của Quốchội; lãnh đạo công tác của Ủy ban thường vụ Quốc hội; tổ chức thực hiện quan hệđối ngoại của Quốc hội; giữ quan hệ nam nữ với những đại biểu Quốc hội.

Các Phó chủ tịch Quốc hộigiúp quản trị Quốc hội làm trách nhiệm theo sự cắt cử của chủ tịch Quốc hội.

Điều 73.

1. Ủy ban hay vụ Quốchội là cơ quan thường trực của Quốc hội.

2. Ủy ban hay vụ Quốchội gồm chủ tịch Quốc hội, các Phó chủ tịch Quốc hội và các Ủy viên.

3. Số thành viên Ủy banthường vụ Quốc hội vì Quốc hội quyết định. Member Ủy ban thường vụ Quốc hộikhông thể đồng thời là thành viên thiết yếu phủ.

4. Ủy ban thường vụ Quốchội của mỗi khóa Quốc hội tiến hành nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ của mình cho đến khi Quốchội khóa mới bầu ra Ủy ban hay vụ Quốc hội.

Điều 74.

Ủy ban hay vụ Quốc hộicó những nhiệm vụ và quyền lợi sau đây:

1. Tổ chức triển khai việc chuẩn bị,triệu tập và công ty trì kỳ họp Quốc hội;

2. Ra pháp lệnh về nhữngvấn đề được Quốc hội giao; giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh;

3. đo lường và thống kê việc thi hànhHiến pháp, luật, quyết nghị của Quốc hội, pháp lệnh, quyết nghị của Ủy ban thườngvụ Quốc hội; giám sát hoạt động vui chơi của Chính phủ, tòa án nhân dân nhân dân tối cao, Viện kiểmsát nhân dân buổi tối cao, truy thuế kiểm toán Nhà nước và cơ quan khác vì chưng Quốc hội thành lập;

4. Đình chỉ vấn đề thi hànhvăn bạn dạng của chính phủ, Thủ tướng bao gồm phủ, tandtc nhân dân tối cao, Viện kiểmsát nhân dân về tối cao trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội và trìnhQuốc hội đưa ra quyết định việc bãi bỏ văn bản đó tại kỳ họp ngay sát nhất; huỷ bỏ văn bảncủa chính phủ, Thủ tướng chính phủ, tòa án nhân dân nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhândân về tối cao trái với pháp lệnh, quyết nghị của Ủy ban hay vụ Quốc hội;

5. Chỉ đạo, điều hòa, phốihợp hoạt động vui chơi của Hội đồng dân tộc bản địa và các Ủy ban của Quốc hội; giải đáp và bảođảm điều kiện buổi giao lưu của đại biểu Quốc hội;

6. Đề nghị Quốc hội bầu,miễn nhiệm, kho bãi nhiệm chủ tịch nước, quản trị Quốc hội, Phó chủ tịch Quốc hội, Ủyviên Ủy ban hay vụ Quốc hội, quản trị Hội đồng dân tộc, chủ nhiệm Ủy ban củaQuốc hội, chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, Tổng truy thuế kiểm toán nhà nước;

7. Thống kê giám sát và hướngdẫn hoạt động của Hội đồng nhân dân; huỷ bỏ nghị quyết của Hội đồng dân chúng tỉnh,thành phố trực thuộc trung ương trái cùng với Hiến pháp, lý lẽ và văn bạn dạng của cơ quannhà nước cấp cho trên; giải tán Hội đồng quần chúng. # tỉnh, tp trực ở trong trungương trong trường vừa lòng Hội đồng quần chúng đó có tác dụng thiệt sợ nghiêm trọng mang lại lợiích của Nhân dân;

8. Quyết định thành lập,giải thể, nhập, chia, kiểm soát và điều chỉnh địa giới đơn vị chức năng hành chủ yếu dưới tỉnh, thành phốtrực thuộc trung ương;

9. Ra quyết định việc tuyênbố tình trạng cuộc chiến tranh trong trường hợp Quốc hội cần thiết họp được và báocáo Quốc hội ra quyết định tại kỳ họp sát nhất;

10. Quyết định tổng độngviên hoặc động viên cục bộ; ban bố, bãi bỏ tình trạng nguy cấp trong cả nước hoặcở từng địa phương;

11. Tiến hành quan hệ đốingoại của Quốc hội;

12. Phê chuẩn đề nghịbổ nhiệm, miễn nhiệm đại sứ sệt mệnh toàn quyền của cộng hòa làng hội chủnghĩa Việt Nam;

13. Tổ chức trưng cầu ýdân theo đưa ra quyết định của Quốc hội.

Điều 75.

1. Hội đồng dân tộc gồmChủ tịch, các Phó quản trị và những Ủy viên. Chủ tịch Hội đồng dân tộc do Quốc hộibầu; những Phó quản trị và các Ủy viên Hội đồng dân tộc do Ủy ban thường vụ Quốchội phê chuẩn.

2. Hội đồng dân tộcnghiên cứu vãn và kiến nghị với Quốc hội về công tác dân tộc; triển khai quyền giámsát vấn đề thi hành cơ chế dân tộc, chương trình, kế hoạch cải cách và phát triển kinh tế- xóm hội miền núi cùng vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

3. Chủ tịch Hội đồng dântộc được mời tham dự phiên họp của cơ quan chỉ đạo của chính phủ bàn về việc tiến hành chính sáchdân tộc. Khi phát hành quy định thực hiện chế độ dân tộc, cơ quan chỉ đạo của chính phủ phải lấyý con kiến của Hội đồng dân tộc.

4. Hội đồng dân tộc có nhữngnhiệm vụ, quyền hạn khác như Ủy ban của Quốc hội phương tiện tại khoản 2 Điều 76.

Điều 76.

1. Ủy ban của Quốc hội gồmChủ nhiệm, các Phó chủ nhiệm và các Ủy viên. Công ty nhiệm Ủy ban vày Quốc hội bầu;các Phó chủ nhiệm và những Ủy viên Ủy ban vày Ủy ban hay vụ Quốc hội phê chuẩn.

2. Ủy ban của Quốc hội thẩmtra dự án luật, đề nghị về luật, dự án khác và report được Quốc hội hoặc Ủyban thường vụ Quốc hội giao; triển khai quyền giám sát trong phạm vi nhiệm vụ,quyền hạn do điều khoản định; ý kiến đề nghị những sự việc thuộc phạm vi buổi giao lưu của Ủyban.

3. Việc thành lập, giảithể Ủy ban của Quốc hội vì Quốc hội quyết định.

Điều 77.

1. Hội đồng dân tộc, những Ủyban của Quốc hội bao gồm quyền yêu ước thành viên chủ yếu phủ, Chánh án tandtc nhândân về tối cao, Viện trưởng Viện kiểm tiếp giáp nhân dân tối cao, Tổng truy thuế kiểm toán nhà nướcvà cá nhân sở quan báo cáo, giải trình hoặc hỗ trợ tài liệu về hầu như vấn đềcần thiết. Tín đồ được yêu cầu tất cả trách nhiệm thỏa mãn nhu cầu yêu cầu đó.

2. Những cơ quan đơn vị nướccó trách nhiệm phân tích và trả lời những ý kiến đề xuất của Hội đồng dân tộc bản địa vàcác Ủy ban của Quốc hội.

Điều 78.

Khi phải thiết, Quốc hộithành lập Ủy ban lâm thời để nghiên cứu, thẩm tra một dự án công trình hoặc điều tra về mộtvấn đề tốt nhất định.

Điều 79.

1. Đại biểu Quốc hội làngười đại diện thay mặt cho ý chí, nguyện vọng của quần chúng ở đơn vị chức năng bầu cử ra mình và củaNhân dân cả nước.

2. Đại biểu Quốc hội liênhệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự đo lường và thống kê của cử tri; thu thập và phản ánh trungthực ý kiến, ước vọng của cử tri với Quốc hội, những cơ quan, tổ chức hữuquan; thực hiện cơ chế tiếp xúc và báo cáo với cử tri về buổi giao lưu của đại biểuvà của Quốc hội; vấn đáp yêu mong và đề xuất của cử tri; theo dõi, đôn đốc việcgiải quyết khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn, trợ giúp việc thực hiện quyền khiếu nại,tố cáo.

3. Đại biểu Quốc hội phổbiến và vận động Nhân dân tiến hành Hiến pháp và pháp luật.

Điều 80.

1. Đại biểu Quốc hội cóquyền hóa học vấn chủ tịch nước, quản trị Quốc hội, Thủ tướng chính phủ, bộ trưởngvà các thành viên không giống của thiết yếu phủ, Chánh án tandtc nhân dân buổi tối cao, Việntrưởng Viện kiểm ngay cạnh nhân dân buổi tối cao, Tổng kiểm toán Nhà nước.

2. Người bị vấn đáp phảitrả lời trước Quốc hội tại kỳ họp hoặc trên phiên họp Ủy ban thường xuyên vụ Quốc hộitrong thời hạn giữa nhị kỳ họp Quốc hội; trong trường hợp đề xuất thiết, Quốc hội,Ủy ban hay vụ Quốc hội cho vấn đáp bằng văn bản.

3. Đại biểu Quốc hội cóquyền yêu ước cơ quan, tổ chức, cá thể cung cấp thông tin, tài liệu liên quanđến trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá thể đó. Bạn đứng đầu cơ quan, tổ chứchoặc cá thể có trách nhiệm trả lời những vụ việc mà đbqh yêu cầutrong thời hạn nguyên tắc định.

Điều 81.

Không được bắt, giam giữ,khởi tố đại biểu chính phủ nếu không tồn tại sự đồng ý của Quốc hội hoặc trong thờigian Quốc hội không họp không có sự đồng ý của Ủy ban hay vụ Quốc hội; trongtrường hợp đbqh phạm tội trái tang cơ mà bị tạm duy trì thì phòng ban tạm giữphải lập tức báo cáo để Quốc hội hoặc Ủy ban thường vụ Quốc hội coi xét, quyếtđịnh.

Điều 82.

1. Đại biểu Quốc hội cótrách nhiệm thực hiện vừa đủ nhiệm vụ đại biểu, có quyền tham gia làm cho thànhviên của Hội đồng dân tộc bản địa hoặc Ủy ban của Quốc hội.

2. Ủy ban hay vụ Quốchội, Thủ tướng thiết yếu phủ, Phó Thủ tướng bao gồm phủ, cỗ trưởng, Thủ trưởng cơquan ngang bộ và các cơ quan khác của phòng nước có nhiệm vụ tạo đk đểđại biểu Quốc hội làm trách nhiệm đại biểu.

3. Bên nước bảo đảm an toàn kinhphí hoạt động vui chơi của đại biểu Quốc hội.

Điều 83.

1. Quốc hội họp côngkhai. Vào trường hợp đề xuất thiết, theo đề xuất của chủ tịch nước, Ủy ban thườngvụ Quốc hội, Thủ tướng cơ quan chính phủ hoặc của không nhiều nhất một trong những phần ba tổng thể đại biểuQuốc hội, Quốc hội quyết định họp kín.

2. Quốc họp hành mỗi nămhai kỳ. Ngôi trường hợp chủ tịch nước, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Thủ tướng chủ yếu phủhoặc ít nhất một trong những phần ba tổng số đại biểu quốc hội yêu mong thì Quốc hội họp bấtthường. Ủy ban hay vụ Quốc hội triệu tập kỳ họp Quốc hội.

3. Kỳ họp trước tiên của Quốchội khóa mới được tập trung chậm duy nhất là sáu mươi ngày, kể từ ngày thai cử đạibiểu Quốc hội, do chủ tịch Quốc hội khóa trước khai mạc và nhà tọa cho đến khiQuốc hội khóa bắt đầu bầu ra quản trị Quốc hội.

Điều 84.

1. Quản trị nước, Ủy banthường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, bao gồm phủ, Tòa ánnhân dân tối cao, Viện kiểm giáp nhân dân tối cao, kiểm toán nhà nước, Ủy bantrung ương chiến trường Tổ quốc nước ta và cơ quan trung ương của tổ chức triển khai thànhviên của khía cạnh trận tất cả quyền trình dự án công trình luật trước Quốc hội, trình dự án pháp lệnhtrước Ủy ban hay vụ Quốc hội.

2. Đại biểu Quốc hội cóquyền trình kiến nghị về luật, pháp lệnh và dự án công trình luật, dự án công trình pháp lệnh trướcQuốc hội, Ủy ban thường xuyên vụ Quốc hội.

Điều 85.

1. Luật, quyết nghị củaQuốc hội đề xuất được thừa nửa tổng số đại biểu chính phủ biểu quyết tán thành; trườnghợp làm cho Hiến pháp, sửa thay đổi Hiến pháp, quyết định rút ngắn hoặc kéo dãn dài nhiệm kỳcủa Quốc hội, kho bãi nhiệm đại biểu quốc hội phải được ít nhất hai phần bố tổng sốđại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành.

Pháp lệnh, quyết nghị củaỦy ban thường xuyên vụ Quốc hội nên được quá nửa tổng số thành viên Ủy ban thường vụQuốc hội biểu quyết tán thành.

2. Luật, pháp lệnh phảiđược ra mắt chậm tuyệt nhất là mười lăm ngày, tính từ lúc ngày được thông qua, trừ trườnghợp quản trị nước ý kiến đề xuất xem xét lại pháp lệnh.

Chương VI.

CHỦ TỊCH NƯỚC

Điều 86.

Chủ tịch nước là tín đồ đứngđầu nhà nước, thay mặt đại diện nước cùng hòa buôn bản hội công ty nghĩa nước ta về đối nội cùng đốingoại.

Điều 87.

Chủ tịch nước bởi vì Quốc hộibầu trong những đại biểu Quốc hội.

Chủ tịch nước chịu đựng tráchnhiệm và báo cáo công tác trước Quốc hội.

Nhiệm kỳ của chủ tịch nướctheo nhiệm kỳ của Quốc hội. Khi Quốc hội không còn nhiệm kỳ, chủ tịch nước tiếp tụclàm nhiệm vụ cho đến khi Quốc hội khóa new bầu ra chủ tịch nước.

Điều 88.

Chủ tịch nước bao gồm nhữngnhiệm vụ và nghĩa vụ và quyền lợi sau đây:

1. Ra mắt Hiến pháp, luật,pháp lệnh; kiến nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội để mắt tới lại pháp lệnh trong thời hạnmười ngày, tính từ lúc ngày pháp lệnh được thông qua, giả dụ pháp lệnh này vẫn được Ủyban thường xuyên vụ Quốc hội biểu quyết đống ý mà quản trị nước vẫn không nhất tríthì chủ tịch nước trình Quốc hội ra quyết định tại kỳ họp gần nhất;

2. Đề nghị Quốc hội bầu,miễn nhiệm, bến bãi nhiệm Phó chủ tịch nước, Thủ tướng thiết yếu phủ; căn cứ vào nghịquyết của Quốc hội, vấp ngã nhiệm, miễn nhiệm, miễn nhiệm Phó Thủ tướng chính phủ, Bộtrưởng cùng thành viên khác của chủ yếu phủ;

3. Đề nghị Quốc hội bầu,miễn nhiệm, bến bãi nhiệm Chánh án tandtc nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểmsát nhân dân buổi tối cao; căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội, bửa nhiệm, miễn nhiệm,cách chức Thẩm phán tòa án nhân dân buổi tối cao; té nhiệm, miễn nhiệm, giải pháp chứcPhó Chánh án tòa án nhân dân nhân dân buổi tối cao, Thẩm phán những Tòa án khác, Phó Viện trưởng,Kiểm gần kề viên Viện kiểm gần kề nhân dân buổi tối cao; đưa ra quyết định đặc xá; căn cứ vào nghịquyết của Quốc hội, chào làng quyết định đại xá;

4. Quyết định tặng kèm thưởnghuân chương, huy chương, các phần thưởng nhà nước, thương hiệu vinh dự nhà nước;quyết định mang đến nhập quốc tịch, thôi quốc tịch, quay lại quốc tịch hoặc tước đoạt quốctịch Việt Nam;

5. Thống lĩnh lực lượngvũ trang nhân dân, duy trì chức quản trị Hội đồng quốc phòng và an ninh, quyết địnhphong, thăng, giáng, tước đoạt quân hàm cấp cho tướng, chuẩn đô đốc, phó đô đốc, đô đốchải quân; ngã nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Tổng tư vấn trưởng, chủ nhiệm Tổngcục chủ yếu trị Quân đội nhân dân Việt Nam; căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội hoặccủa Ủy ban thường xuyên vụ Quốc hội, công bố, bãi bỏ quyết định tuyên bố tình trạngchiến tranh; địa thế căn cứ vào quyết nghị của Ủy ban thường vụ Quốc hội, chỉ định tổngđộng viên hoặc khích lệ cục bộ, công bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp; trongtrường vừa lòng Ủy ban thường vụ Quốc hội bắt buộc họp được, công bố, huỷ bỏ tìnhtrạng cần thiết trong toàn nước hoặc làm việc từng địa phương;

6. Mừng đón đại sứ đặc mệnhtoàn quyền của nước ngoài; căn cứ vào nghị quyết của Ủy ban thường vụQuốc hội, xẻ nhiệm, miễn nhiệm; ra quyết định cử, triệu hồi đại sứ đặc mệnh toànquyền của cộng hòa làng hội công ty nghĩa Việt Nam; phong hàm, cấp đại sứ; quyết địnhđàm phán, cam kết điều ước thế giới nhân danh công ty nước; trình Quốc hội phê chuẩn, quyếtđịnh dấn mình vào hoặc xong hiệu lực điều ước thế giới quy định tại khoản 14 Điều70; quyết định phê chuẩn, kéo hoặc ngừng hiệu lực điều ước thế giới khácnhân danh nhà nước.

Điều 89.

1. Hội đồng quốc chống vàan ninh có Chủ tịch, Phó chủ tịch và các Ủy viên. Danh sách thành viên Hội đồngquốc phòng và bình yên do quản trị nước trình Quốc hội phê chuẩn.

Hội đồng quốc phòng với anninh thao tác làm việc theo cơ chế tập thể và đưa ra quyết định theo nhiều số.

2. Hội đồng quốc phòng vàan ninh trình Quốc hội quyết định tình trạng chiến tranh, trường thích hợp Quốc hộikhông thể họp được thì trình Ủy ban hay vụ Quốc hội quyết định; khích lệ mọilực lượng và kĩ năng của giang sơn để bảo đảm Tổ quốc; thực hiện những nhiệm vụ,quyền hạn đặc biệt do Quốc hội giao vào trường hợp gồm chiến tranh; quyếtđịnh việc lực lượng vũ trang quần chúng. # tham gia chuyển động góp phần bảo đảm hòabình ở khu vực và trên nạm giới.

Điều 90.

Bài viết liên quan