Niem Địa Tạng Vương Bồ Tát

Niệm thương hiệu Địa Tạng Vương Bồ Tát được công đức vô lượng vô biên. Phàm bọn chúng sanh bất kể khổ nàn gì, chỉ việc chí vai trung phong niệm: Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Sẽ được Ngài theo nguyện lực cơ mà lặng lẽ gia bị mang lại ngoài khổ được an.

Bạn đang xem: Niem địa tạng vương bồ tát

Kinch Klặng Cang Tam Muội, phẩm Tổng Trì lắp thêm tám, đức Phật lại giảng rộng cho đại chúng nghe về công đức trì tởm với niệm danh hiệu Địa Tạng Vương Bồ Tát:

Niệm danh hiệu Địa Tạng Vương Bồ Tát

“Vị Bồ Tát này chẳng thể suy nghĩ bàn, luôn bởi vì đại từ cứu vãn khổ bọn chúng sinh. Nếu gồm bọn chúng sanh trì gớm pháp này, trì danh hiệu Bồ Tát này thì sẽ chẳng bị đọa vào đường ác, không còn thảy cphía nàn thảy đều trừ diệt. Nếu bao gồm bọn chúng sanh trì khiếp này, không còn tạp niệm khác, chăm niệm khiếp này, tu tập đúng pháp; Thì giờ đây Bồ Tát đã hay vào vai nhằm tmáu pháp, cỗ vũ fan ấy trọn chẳng buông bỏ; Khiến cho người ấy mau đắc Vô Thượng Chánh Ðẳng Chánh Giác. Hàng Bồ Tát những ông nếu còn muốn giáo hóa bọn chúng sanh thì các phải dạy dỗ họ tu tập Ðại Thừa quyết định liễu nghĩa như vậy này”.

Công đức Niệm thương hiệu Địa Tạng Vương Bồ Tát

do đó trong Ðại Thừa Ðại Tập Ðịa Tạng Thập Luân Kinh( Ngài Huyền Trang dịch), đức Phật so sánh: Chí trọng tâm quy y, xưng danh, niệm tụng, lễ bái, cúng dường Ðịa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát cầu những sngơi nghỉ nguyện là thù thắng độc nhất vô nhị. Kinch chép:

“Giả sử gồm bạn trong trăm kiếp chí trọng điểm quy y, xưng danh, niệm tụng, lễ bái, cúng nhịn nhường những vị như Di Lặc, Diệu Cát Tường, Quán Tự Tại, Phổ Hiền… Là thượng thủ của các đại Bồ Tát Ma Ha Tát những như cat sông Căng Già để cầu các sngơi nghỉ nguyện; Thì chẳng bởi tín đồ trong tầm một bữa tiệc chí trung tâm quy y, xưng danh, niệm tụng, lễ bái, cúng nhường Ðịa Tạng Bồ Tát nhằm cầu các sở nguyện, mau cngóng được toại ý trọn vẹn.

Vì sao nhỏng thế? Ðịa Tạng Bồ Tát ích lợi, an lạc hết thảy hữu tình, để cho ssống nguyện của những hữu tình được viên mãn. Ngài y hệt như châu Như Ý, cũng lại nhỏng kho báu. Bậc Ðại Sĩ như thế vì mong mỏi thành thạo các thơ mộng đề nghị từ tương đối lâu vẫn tu đại nguyện đại bi vững chắc và kiên cố, gan góc, tinch tấn hơn các vị Bồ Tát khác. Vì thế các ông đề nghị nên cúng dường”.

19 Lợi ích lớn lúc niệm danh hiệu Địa Tạng Vương Bồ Tát

Trong Thừa Ðại Tập Ðịa Tạng Thập Luân Kinh, đức Phật dạy: “Nếu bao gồm ai chí trung khu xưng danh, niệm tụng, quy kính, cúng nhường nhịn Ðịa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát thì đã có được các sản phẩm công dụng, an nhàn.” Kinch dạy:

Lợi ích niệm thương hiệu Địa Tạng Vương Bồ Tát: 1

“Bất cứ đọng sinh sống ở chỗ nào, ví như các hữu tình muốn cầu các thứ, bị ưu khổ bức ngặt nghèo, nhưng hoàn toàn có thể chí trung ương xưng danh, niệm tụng, quy kính, cúng nhường Ðịa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát; Thì không còn thảy đông đảo được thỏa mọi điều bản thân cầu mong muốn đúng như pháp, lìa khỏi những ưu khổ. Tùy theo nền tảng gốc rễ mê say ứng, Bồ Tát đã đặt yên ổn họ trên phố sinc Thiên hay Niết Bàn.

Lợi ích niệm thương hiệu Địa Tạng Vương Bồ Tát: 2

Bất cứ sinh hoạt nơi đâu, ví như các lãng mạn bị đói khát bức bách mà có thể chí vai trung phong xưng danh, niệm tụng, quy kính, cúng nhường nhịn Ðịa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát; Thì hết thảy phần nhiều được thỏa điều ý muốn cầu đúng như pháp, thức nạp năng lượng sung túc. Tùy theo gốc rễ mê say ứng, Bồ Tát sẽ đặt lặng họ trê tuyến phố sinch Thiên tốt Niết Bàn.

Lợi ích niệm danh hiệu Địa Tạng Vương Bồ Tát: 3

Bất cứ sống nơi đâu, trường hợp các hữu tình không được đầy đủ các thiết bị áo quần, thiết bị trang sức đẹp báu, thuốc thang, nệm chiếu, với những đồ gia dụng phải dùng; Có thể chí tâm xưng danh, niệm tụng, quy kính, cúng nhường nhịn Ðịa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát thì không còn thảy phần lớn được thỏa điều bản thân ước ao cầu quả thật pháp: Y phục, đồ gia dụng trang sức báu, thuốc men, giường chiếu, và những thiết bị buộc phải cần sử dụng chẳng thiếu thốn sản phẩm công nghệ gì. Tùy theo gốc rễ yêu thích ứng, Bồ Tát sẽ đặt yên chúng ta trên phố sinch Thiên xuất xắc Niết Bàn.

Lợi ích niệm thương hiệu Địa Tạng Vương Bồ Tát: 4

Bất cđọng sinh hoạt ở đâu, nếu những hữu tình đang yêu thương cơ mà bị biệt ly, cho dù ân oán ghét vẫn đề nghị bình thường đụng; cũng có thể chí trọng điểm xưng danh, niệm tụng, quy kính, cúng nhường Ðịa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát; Thì hết thảy những được yêu tmùi hương hội vừa lòng, oán thù ghét biệt ly. Tùy theo thích ứng, Bồ Tát đã đặt lặng chúng ta trê tuyến phố sinch Thiên xuất xắc Niết Bàn.

Lợi ích niệm thương hiệu Địa Tạng Vương Bồ Tát: 5

Bất cứ sống ở chỗ nào, trường hợp những lãng mạn thân trọng tâm ưu khổ; Nếu rất có thể chí vai trung phong xưng danh, niệm tụng, quy kính, cúng nhịn nhường Ðịa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát; Thì hết thảy mọi được thân tâm im ổn, khỏi hẳn những bệnh dịch. Tùy theo nền tảng gốc rễ say mê ứng, Bồ Tát đang đặt lặng chúng ta trên tuyến đường sinch Thiên tuyệt Niết Bàn.

Lợi ích niệm thương hiệu Địa Tạng Vương Bồ Tát: 6

Bất cđọng sinh sống nơi đâu, nếu những hữu tình phòng trái lẫn nhau, khởi lên các mối tnhãi nhép đấu; Nếu có thể chí vai trung phong xưng danh, niệm tụng, quy kính, cúng dường Ðịa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát; Thì không còn thảy những bỏ được tâm độc hại, hòa mục với nhau, hoan hỷ chịu đựng, sinh lòng thẹn hổ so với nhau, đối với nhau bởi vai trung phong tự. Tùy theo gốc rễ mê thích ứng, Bồ Tát sẽ đặt yên ổn chúng ta trên phố sinc Thiên tuyệt Niết Bàn.

Lợi ích niệm thương hiệu Địa Tạng Vương Bồ Tát: 7

Bất cứ sinh sống ở đâu, ví như các thơ mộng bị giam vào lao ngục, gông, cùm, xiềng, xích trói buộc nơi thân, Chịu đựng đủ những nỗi khổ; Nếu rất có thể chí tâm xưng danh, niệm tụng, quy kính, cúng nhịn nhường Ðịa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát; Thì hết thảy đông đảo được giải thoát, lao ngục, gông xiềng, xiềng xích, từ tại yên ổn vui. Tùy theo căn cơ yêu thích ứng, Bồ Tát đang đặt yên bọn họ trên tuyến đường sinh Thiên tuyệt Niết Bàn.

Lợi ích niệm danh hiệu Địa Tạng Vương Bồ Tát: 8

Bất cứ đọng sống ở chỗ nào, trường hợp những hữu tình bị đúng ra buộc phải bị giam giữ, tiến công đập tra khảo, sắp tới sửa bị hại; Nếu rất có thể chí trung tâm xưng danh, niệm tụng, quy kính, cúng dường Ðịa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát; Thì hết thảy các tách ngoài được sự giam giữ, tiến công đập, gia sợ. Tùy theo gốc rễ thích hợp ứng, Bồ Tát đã đặt yên họ trên phố sinc Thiên giỏi Niết Bàn.

Lợi ích niệm thương hiệu Địa Tạng Vương Bồ Tát: 9

Bất cứ đọng sinh sống chỗ nào, giả dụ các thơ mộng bị thân trung khu nhọc mỏi, khí lực yếu ớt kém; Nếu hoàn toàn có thể chí chổ chính giữa xưng danh, niệm tụng, quy kính, cúng nhường Ðịa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát; Thì không còn thảy đa số được thân trọng điểm vui vui mắt, khí lực hưng thịnh. Tùy theo căn cơ say đắm ứng, Bồ Tát sẽ đặt lặng bọn họ trên tuyến đường sinch Thiên xuất xắc Niết Bàn.

Xem thêm: Link Xem Trực Tiếp Chelsea Đấu Với Man Utd, Lịch Trực Tiếp Bóng Đá Châu Âu 19

Lợi ích niệm thương hiệu Địa Tạng Vương Bồ Tát: 10

Bất cứ ở chỗ nào, ví như những thơ mộng các cnạp năng lượng chẳng đầy đủ, bất kể cnạp năng lượng làm sao bị tổn định hoại; Nếu rất có thể chí trung ương xưng danh, niệm tụng, quy kính, cúng dường Ðịa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát thì hết thảy đông đảo được những cnạp năng lượng không hề thiếu, chẳng bị tổn định hoại. Tùy theo căn cơ say mê ứng, Bồ Tát đã đặt lặng chúng ta trê tuyến phố sinc Thiên giỏi Niết Bàn.

Lợi ích niệm danh hiệu Địa Tạng Vương Bồ Tát: 11

Bất cđọng sống ở đâu, nếu như các thơ mộng cuồng loạn trung ương loạn, bị quỷ mị dựa. Nếu có thể chí trung khu xưng danh, niệm tụng, quy kính, cúng nhịn nhường Ðịa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát thì hết thảy mọi được chổ chính giữa chẳng điên cuồng, lìa những ưu óc. Tùy theo căn cơ say đắm ứng, Bồ Tát đang đặt yên bọn họ trê tuyến phố sinc Thiên tuyệt Niết Bàn.

Lợi ích niệm danh hiệu Địa Tạng Vương Bồ Tát: 12

Bất cđọng sinh sống chỗ nào, giả dụ những lãng mạn bị tsay đắm dục, lạnh giận, lẩn thẩn say đắm, phẫn hận, bần tiện, ganh tỵ, tự phụ, ngạo mạn, ác con kiến, đắm say ngủ, pchờ dật, mê say mê v.v… thảy hồ hết lẫy lừng, não loàn thân trung tâm, thường chẳng lặng vui. Nếu rất có thể chí trung tâm xưng danh, niệm tụng, quy kính, cúng nhường nhịn Ðịa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát thì hết thảy hầu như lìa được tđê mê, Sảnh v.v… thân vai trung phong yên ổn vui. Tùy theo căn cơ say mê ứng, Bồ Tát đang đặt im bọn họ trê tuyến phố sinh Thiên tuyệt Niết Bàn.

Lợi ích niệm danh hiệu Địa Tạng Vương Bồ Tát: 13

Bất cứ đọng sống ở chỗ nào, trường hợp những thơ mộng bị lửa đốt, bị nước vùi, bị gió cuốn; Hoặc bị rơi rụng, ngã xuống từ bỏ vị trí núi non, vách núi, bờ vực, cây xanh, tác phẩm, trong tâm khiếp hoàng. Nếu có thể chí vai trung phong xưng danh, niệm tụng, quy kính, cúng nhường Ðịa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát thì không còn thảy đa số lìa được nguy nàn, an ổn, ko tổn hại. Tùy theo gốc rễ say mê ứng, Bồ Tát sẽ đặt im họ trên phố sinch Thiên giỏi Niết Bàn.

Lợi ích niệm thương hiệu Địa Tạng Vương Bồ Tát: 14

Bất cứ làm việc nơi đâu, ví như các lãng mạn bị rắn độc, trùng độc cắn cần, hoặc trúng nhằm những thiết bị độc dược. Nếu rất có thể chí trung khu xưng danh, niệm tụng, quy kính, cúng nhường nhịn Ðịa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát thì không còn thảy phần đông lìa được các sự óc sợ. Tùy theo căn nguyên phù hợp ứng, Bồ Tát đã đặt lặng chúng ta trên phố sinch Thiên tuyệt Niết Bàn.

Lợi ích niệm thương hiệu Địa Tạng Vương Bồ Tát: 15

Bất cứ làm việc ở đâu, nếu những lãng mạn bị hung thần quỷ ác sở hữu, thành ra những căn bệnh ngược đề xuất cđọng phát bệnh mỗi ngày; Hoặc phạt căn bệnh biện pháp ngày, hoặc biện pháp cha, bốn ngày bắt đầu vạc bệnh một lần; Hoặc quỷ khiến cho cho những người ấy điên loạn, thân tâm run rẩy, mê mẩn, mất cả ý niệm trọn chẳng biết những gì. Nếu rất có thể chí tâm xưng danh, niệm tụng, quy kính, cúng dường Ðịa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát thì hết thảy gần như giải bay không lo sợ, thân trung ương yên ổn vui. Tùy theo nền tảng gốc rễ ưa thích ứng, Bồ Tát vẫn đặt yên ổn bọn họ trên phố sinh Thiên tuyệt Niết Bàn.

Lợi ích niệm danh hiệu Địa Tạng Vương Bồ Tát: 16

Bất cđọng nghỉ ngơi chỗ nào, trường hợp những hữu tình bị bị các Dược Xoa, La Sát, ngạ quỷ; Quỷ Tất Xá Giá, quỷ Bố Ðát Na, quỷ Cưu Bàn Tkiểm tra, quỷ Yết Tra Bố Ðát Na; Quỷ hút ít tinc khí, và những loại hổ, sói, sư tử, mãnh thú, cổ độc; Các sản phẩm crúc thuật ếm đối, ân oán tặc, quân trận, và những thứ đáng sợ không giống khiến phiền khô nhiễu; Thân trung tâm hốt hoảng, sợ hãi mất thân mạng, tmê say sống sợ hãi chết, ghét khổ cầu vui…Nếu có thể chí trọng điểm xưng danh, niệm tụng, quy kính, cúng nhịn nhường Ðịa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát; Thì không còn thảy mọi lìa được những sự lo ngại, bảo body toàn thân mạng. Tùy theo căn nguyên ưa thích ứng, Bồ Tát vẫn đặt im bọn họ trên phố sinch Thiên tốt Niết Bàn.

Lợi ích niệm danh hiệu Địa Tạng Vương Bồ Tát: 17

Bất cứ làm việc ở chỗ nào, nếu như các hữu tình hoặc do đa văn, hoặc vày tịnh tín; Hoặc vì tịnh giới, hoặc vị tịnh lự, hoặc vày thần thông, hoặc bởi Bát Nhã; Hoặc bởi vì giải bay, hoặc vì chưng sắc đẹp, hoặc vày giọng hay; Hoặc do mừi hương, hoặc vì chưng vị ngon, hoặc bởi cảm hứng êm ái; Hoặc bởi lợi dưỡng, hoặc vì chưng lừng danh, hoặc do công đức, hoặc bởi khéo léo; Hoặc vị trái cây, hoặc vày rừng cây, hoặc vì nệm tòa, hoặc do thiết bị trải; Hoặc vì con đường sá, hoặc do tiền tài, gạo thóc, hoặc vị dung dịch men; Hoặc vì chưng nhà cửa, hoặc do tôi tớ, hoặc bởi màu sắc; Hoặc do mưa lành, hoặc vày cầu nước, hoặc vì mùa màng…

Hoặc vì chưng quạt, phất trần, hoặc vị gió mát, hoặc vị cầu lửa; Hoặc vì chưng xe cộ, hoặc vì con cháu, hoặc bởi vì phương tiện đi lại, hoặc vày tu phước; Hoặc bởi vì ấm áp, hoặc vày lạnh ngắt, hoặc do nghĩ nhớ, hoặc vị những sự lợi lạc xuất trần gian xuất xắc chũm gian; Trong thời gian truy tìm cầu gần như điều đó bị các nỗi ưu khổ bức bách chặt chẽ, cơ mà có thể chí chổ chính giữa xưng danh, niệm tụng, quy kính, cúng nhường Ðịa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Do công đức, mức độ oai vệ thần diệu định của vị thiện nay nam tử trên đây (tức Ðịa Tạng Bồ Tát) sẽ khiến cho không còn thảy phần đông lìa được ưu khổ, ý nguyện được thỏa mãn nhu cầu toàn diện. Tùy theo căn cơ ưa thích ứng, Bồ Tát đang đặt lặng bọn họ trên đường sinh Thiên hay Niết Bàn.

Lợi ích niệm danh hiệu Địa Tạng Vương Bồ Tát: 18

Bất cứ ngơi nghỉ ở đâu, giả dụ các thơ mộng sử dụng những phân tử giống như gieo ghép trong ruộng hoang hoặc ruộng thục (3), dù cho là chăm chỉ âu yếm tốt chẳng chăm chỉ mà có thể chí chổ chính giữa xưng danh, niệm tụng, quy kính, cúng nhường Ðịa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát thì vày công đức, sức oai nghiêm diệu huyền định của vị thiện tại nam giới tử ấy (tức Ðịa Tạng Bồ Tát) khiến cho không còn thảy quả, phân tử sum suê. Vì cớ sao vậy?

Vị thiện tại nam giới tử này từng nghỉ ngơi vào vô lượng rất nhiều đại kiếp vượt khứ đọng, đối trước cần thiết biết nổi con số chỏng Phật Thế Tôn, vạc ra đại thệ nguyện tinch tấn, vững chắc. Do nguyện lực đó, bởi ao ước thuần thục các lãng mạn nên Ngài thường giữ lại mọi hết thảy đại địa. Thường lưu giữ khắp hết thảy phân tử như thể, thường xuyên khiến cho khắp hết thảy lãng mạn tchúng ta dụng tùy ý. Do sức oai vệ thần của vị thiện nay nam giới tử này làm cho rễ, tua, mầm, củ, cành, lá, hoa, trái của hết thảy thảo mộc vào đại địa thảy rất nhiều sinch trưởng; Cỏ dung dịch, ngũ ly, lúa mạ, hoa quả sum suê, chín tiến thưởng, tươi giỏi, tươi mát, quyến rũ và mềm mại, ngon lành.

Lợi ích niệm danh hiệu Địa Tạng Vương Bồ Tát: 19

Bất cứ sinh sống chỗ nào, ví như những thơ mộng vì ttê mê, sân, yêu thích v.v… mạnh mẽ mà lại tạo sản xuất sát sanh; Hoặc không cho cđọng đem, hoặc mong mỏi làm cho hạnh tà, hoặc nói lời dối trá; Hoặc nói thô ác, hoặc nói ly con gián, hoặc nói lời tạp uế, hoặc tđê mê, hoặc sân; Hoặc lại còn tà loài kiến, tạo thành nghiệp Thập Ác… Nhưng giả dụ rất có thể chí trung ương xưng danh, niệm tụng, quy kính, cúng nhịn nhường Ðịa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát thì không còn thảy pthánh thiện não thảy phần đa tàn phá, xa lìa Thập Ác; Thành tựu Thập Thiện, khởi trọng tâm từ bỏ bi và chổ chính giữa công dụng đối với các bọn chúng sinh.

Vị thiện tại nam tử này thành quả mức độ công đức oai phong diệu huyền định, dũng cảm, tinh tấn như vậy. Trong khoảng một bữa ăn, Ngài hoàn toàn có thể sinh sống vào vô lượng vô vàn cõi Phật. Trong từng một cõi Phật, trong tầm bữa ăn có thể độ thoát vô lượng, vô vàn các thơ mộng được Ngài giáo hóa những như số mèo sông Căng Già, khiến cho họ lìa các khổ, phần đa được an vui. Tùy theo nền tảng mê say ứng, Bồ Tát sẽ đặt im chúng ta vào mặt đường sinh Thiên giỏi Niết Bàn”.

(Lợi ích của Niệm Danh Hiệu Địa Tạng Vương Bồ Tát – Theo Ðại Thừa Ðại Tập Ðịa Tạng Thập Luân Kinh)