Giải Toán lớp 9 trang 55, 56, 57 SGK Tập 2 (Chính xác nhất) cung cấp các em học sinh củng cố kỹ năng và kiến thức và hiểu rõ phương thức giải các dạng bài bác tập trong sách giáo khoa.

Bạn đang xem: Sách giải toán lớp 9 tập 2


Giải bài bác tập SGK Toán lớp 9 bài 7: Phương trình quy về phương trình bậc hai được shop chúng tôi sưu tầm với đăng tải. Đây là lời giải kèm phương thức giải hay các bài tập trong chương trình SGK Toán 9. Là tài liệu xem thêm hữu ích giành cho các em học sinh và quý thầy cô giáo tìm hiểu thêm và so sánh đáp án bao gồm xác, chuẩn bị tốt cho câu hỏi tiếp thu, đào tạo bài học mới đạt hiệu quả

Giải bài bác tập SGK Toán lớp 9 bài bác 7: Phương trình quy về phương trình bậc hai

Giải bài xích tập SGK Toán lớp 9 tập 2 trang 55, 56, 57

Trả lời câu hỏi Toán 9 Tập 2 bài bác 7 trang 55 (1)

Giải các phương trình trùng phương:

a) 4x4 + x2 – 5 = 0;

b) 3x4 + 4x2 + 1 = 0.

Lời giải

a) 4x4 + x2 – 5 = 0;

Đặt x2 = t (t ≥ 0). Phương trình trở thành:

4t2 + t - 5 = 0

Nhận thấy phương trình gồm dạng a + b + c = 0 nên phương trình có nghiệm

t1 = 1; t2 =(-5)/4

Do t ≥ 0 phải t = 1 vừa lòng điều kiện

Với t = 1, ta có: x2 = 1 ⇔ x = ±1

Vậy phương trình tất cả 2 nghiệm x1 = 1; x2 = -1

b) 3x4 + 4x2 + 1 = 0

Đặt x2 = t (t ≥ 0). Phương trình trở thành:

3t2 + 4t + 1 = 0

Nhận thấy phương trình tất cả dạng a - b + c = 0 nên phương trình gồm nghiệm

t1 = -1; t2 = (-1)/3

Cả 2 nghiệm của phương trình phần đa không vừa lòng điều khiếu nại t ≥ 0

Vậy phương trình đã mang lại vô nghiệm.

Trả lời thắc mắc Toán 9 Tập 2 bài xích 7 trang 55 (2)

Giải phương trình

Bằng cách điền vào những chỗ trống (…) và trả lời các câu hỏi.

- Điều kiện: x ≠ …

- Khử mẫu và biến hóa đổi, ta được: x2 – 3x + 6 = … ⇔ x2 – 4x + 3 = 0.

- Nghiệm của phương trình x2 – 4x + 3 = 0 là: x1 = …; x2 = …

Hỏi x1 có thỏa mãn nhu cầu điều khiếu nại nói trên ko ? Tương tự, đối với x2 ?

Vậy nghiệm của phương trình đã mang lại là:....

Lời giải

- Điều kiện: x ≠ ±3

- Khử mẫu mã và biến đổi, ta được: x2 – 3x + 6 = x + 3 ⇔ x2 – 4x + 3 = 0.

- Nghiệm của phương trình x2 – 4x + 3 = 0 là: x1 = 1; x2 = 3

x1 có thỏa mãn điều khiếu nại nói trên

x2 không thỏa mãn điều kiện nói trên

Vậy nghiệm của phương trình đã mang lại là: x = 1

Trả lời câu hỏi Toán 9 Tập 2 bài bác 7 trang 56:

Giải phương trình sau bằng phương pháp đưa về phương trình tích: x3 + 3x2 + 2x = 0.

Lời giải

x3 + 3x2 + 2x = 0 ⇔ x(x2 + 3x + 2) = 0

⇔ x = 0 hoặc x2 + 3x + 2 = 0 (1)

Giải phương trình (1) ta được những nghiệm x = -1; x = -2

Vậy phương trình sẽ cho bao gồm 3 nghiệm x = 0; x = -1; x = -2

Bài 34 (trang 56 SGK Toán 9 Tập 2): Giải những phương trình trùng phương:

a) x4 – 5x2 + 4 = 0;

b) 2x4 – 3x2 – 2 = 0;

c) 3x4 + 10x2 + 3 = 0

Phương pháp giải:

Phương trình có dạng: ax4 + bx2 + c = 0 (a ≠ 0) gọi là phương trình trùng phương.

Giải phương trình trùng phương:

Bước 1: Đặt x2 = t; t ≥ 0. Khi đó ta đưa được phương trình lúc đầu về phương trình bậc hai ẩn t.

Bước 2: Giải phương trình bậc hai ẩn t, đối chiếu với đk t ≥ 0.

Bước 3: Từ nghiệm t vừa kiếm tìm được, ta thay quay trở lại x2 = t nhằm tìm x và tóm lại nghiệm.

Lời giải

a) x4 – 5x2 + 4 = 0 (1)

Đặt x2 = t, đk t ≥ 0.

Khi kia (1) biến đổi : t2 – 5t + 4 = 0 (2)

Giải (2) : tất cả a = 1 ; b = -5 ; c = 4 ⇒ a + b + c = 0

⇒ Phương trình bao gồm hai nghiệm t1 = 1; t2 = c/a = 4

Cả hai quý hiếm đều vừa lòng điều kiện.

+ cùng với t = 1 ⇒ x2 = 1 ⇒ x = 1 hoặc x = -1;

+ với t = 4 ⇒ x2 = 4 ⇒ x = 2 hoặc x = -2.

Vậy phương trình (1) gồm tập nghiệm S = -2 ; -1 ; 1 ; 2.

b) 2x4 – 3x2 – 2 = 0; (1)

Đặt x2 = t, đk t ≥ 0.

Khi đó (1) vươn lên là : 2t2 – 3t – 2 = 0 (2)

Giải (2) : gồm a = 2 ; b = -3 ; c = -2

⇒ Δ = (-3)2 - 4.2.(-2) = 25 > 0

⇒ Phương trình có hai nghiệm

Chỉ có giá trị t1 = 2 thỏa mãn nhu cầu điều kiện.

+ cùng với t = 2 ⇒ x2 = 2 ⇒ x = √2 hoặc x = -√2;

Vậy phương trình (1) gồm tập nghiệm S = -√2 ; √2.

c) 3x4 + 10x2 + 3 = 0 (1)

Đặt x2 = t, đk t ≥ 0.

Khi kia (1) vươn lên là : 3t2 + 10t + 3 = 0 (2)

Giải (2) : gồm a = 3; b' = 5; c = 3

⇒ Δ’ = 52 – 3.3 = 16 > 0

⇒ Phương trình có hai nghiệm phân biệt

Cả hai giá trị gần như không vừa lòng điều kiện.

Vậy phương trình (1) vô nghiệm.

Bài 35 (trang 56 SGK Toán 9 Tập 2):

Giải các phương trình:

Phương pháp giải:

Giải phương trình cất ẩn ở mẫu mã thức:

Bước 1: Tìm điều kiện xác định của phương trình.

Bước 2: Quy đồng, khử mẫu

Bước 3: Giải phương trình dìm được

Bước 4: Đối chiếu nghiệm thu sát hoạch được với điều kiện khẳng định và tóm lại nghiệm.

Lời giải

⇔ (x + 3)(x – 3) + 2.3 = 3x(1 – x)

⇔ x2 – 9 + 6 = 3x – 3x2

⇔ x2 – 9 + 6 – 3x + 3x2 = 0

⇔ 4x2 – 3x – 3 = 0

Có a = 4; b = -3; c = -3 ⇒ Δ = (-3)2 – 4.4.(-3) = 57 > 0

Phương trình có hai nghiệm

Điều khiếu nại xác định: x ≠ 5; x ≠ 2.

Quy đồng và khử mẫu ta được :

(x + 2)(2 – x) + 3(2 – x)(x – 5) = 6(x – 5)

⇔ 4 – x2 + 6x – 3x2 – 30 + 15x = 6x – 30

⇔ 4 – x2 + 6x – 3x2 – 30 + 15x – 6x + 30 = 0

⇔ -4x2 + 15x + 4 = 0

Có a = -4; b = 15; c = 4 ⇒ Δ = 152 – 4.(-4).4 = 289 > 0

Phương trình bao gồm hai nghiệm phân biệt:

Cả hai quý hiếm đều vừa lòng điều kiện.

Vậy phương trình có tập nghiệm 

Điều khiếu nại xác định: x ≠ -1; x ≠ -2.

Quy đồng và khử chủng loại ta được:

4.(x + 2) = -x2 – x + 2

⇔ 4x + 8 = -x2 – x + 2

⇔ 4x + 8 + x2 + x – 2 = 0

⇔ x2 + 5x + 6 = 0.

Có a = 1; b = 5; c = 6 ⇒ Δ = 52 – 4.1.6 = 1 > 0

⇒ Phương trình tất cả hai nghiệm phân biệt:

Chỉ có nghiệm x2 = -3 thỏa mãn điều kiện xác định.

Vậy phương trình tất cả nghiệm x = -3.

Bài 36 (trang 56 SGK Toán 9 Tập 2):

Giải những phương trình:

a) (3x2 – 5x + 1)(x2 – 4) = 0;

b) (2x2 + x – 4)2 – (2x – 1)2 = 0.

Phương pháp giải:

+ Phương trình tích: A(x).B(x).C(x)…. = 0 ⇔ 

+ nếu phương trình ax2 + bx + c = 0 (a ≠ 0) tất cả a + b + c = 0 thì phương trình tất cả một nghiệm x1 = 1; nghiệm sót lại x2 = c/a.

+ trường hợp phương trình ax2 + bx + c = 0 (a ≠ 0) có a – b + c = 0 thì phương trình có một nghiệm x1 = -1; nghiệm còn lại x2 = -c/a.

Lời giải

a) (3x2 – 5x + 1)(x2 – 4) = 0

⇔ 3x2 – 5x + 1 = 0 (1)

hoặc x2 – 4 = 0 (2)

+ Giải (1): 3x2 – 5x + 1 = 0

Có a = 3; b = -5; c = 1 ⇒ Δ = (-5)2 – 4.3 = 13 > 0

Phương trình tất cả hai nghiệm: 

+ Giải (2): x2 – 4 = 0 ⇔ x2 = 4 ⇔ x = 2 hoặc x = -2.

Vậy phương trình có tập nghiệm 

b) (2x2 + x – 4)2 – (2x – 1)2 = 0

⇔ (2x2 + x – 4 – 2x + 1)(2x2 + x – 4 + 2x – 1) = 0

⇔ (2x2 – x – 3)(2x2 + 3x – 5) = 0

⇔ 2x2 – x – 3 = 0 (1)

hoặc 2x2 + 3x – 5 = 0 (2)

+ Giải (1): 2x2 – x – 3 = 0

Có a = 2; b = -1; c = -3 ⇒ a – b + c = 0

⇒ Phương trình tất cả hai nghiệm x = -1 cùng x = -c/a = 3/2.

+ Giải (2): 2x2 + 3x – 5 = 0

Có a = 2; b = 3; c = -5 ⇒ a + b + c = 0

⇒ Phương trình gồm hai nghiệm x = 1 và x = c/a = -5/2.

Vậy phương trình bao gồm tập nghiệm 

Bài 37 (trang 56 SGK Toán 9 Tập 2):

Giải phương trình trùng phương:

Phương pháp giải:

+ Phương trình bao gồm dạng: ax4 + bx2 + c = 0 (a ≠ 0) call là phương trình trùng phương.

Giải phương trình trùng phương:

Bước 1: Đặt x2 = t; t ≥ 0. Lúc ấy ta đưa được phương trình lúc đầu về phương trình bậc hai ẩn t.

Bước 2: Giải phương trình bậc hai ẩn t, đối chiếu với đk t ≥ 0.

Bước 3: Từ nghiệm t vừa tìm được, ta thay quay trở lại x2 = t để tìm x và tóm lại nghiệm.

+ Giải phương trình chứa ẩn ở mẫu thức:

Bước 1: Tìm điều kiện xác minh của phương trình.

Bước 2: Quy đồng, khử mẫu

Bước 3: Giải phương trình dấn được

Bước 4: Đối chiếu nghiệm thu sát hoạch được cùng với điều kiện khẳng định và tóm lại nghiệm.

Xem thêm: ✓ Giải Sách Bài Tập Toán Lớp 6 Tập 1, Giải Toán Lớp 6 Tập 1

Lời giải

a) 9x4 – 10x2 + 1 = 0 (1)

Đặt x2 = t, đk t ≥ 0.

Khi kia (1) trở thành : 9t2 – 10t + 1 = 0 (2)

Giải (2):

Có a = 9 ; b = -10 ; c = 1

⇒ a + b + c = 0

⇒ Phương trình (2) gồm nghiệm t1 = 1; t2 = c/a = 1/9.

Cả nhì nghiệm đều vừa lòng điều kiện.

+ với t = 1 ⇒ x2 = 1 ⇒ x = 1 hoặc x = -1.

Vậy phương trình (1) có tập nghiệm 

b) 5x4 + 2x2 – 16 = 10 – x2

⇔ 5x4 + 2x2 – 16 – 10 + x2 = 0

⇔ 5x4 + 3x2 – 26 = 0 (1)

Đặt x2 = t, đk t ≥ 0.

Khi kia (1) trở nên : 5t2 + 3t – 26 = 0 (2)

Giải (2) :

Có a = 5 ; b = 3 ; c = -26

⇒ Δ = 32 – 4.5.(-26) = 529 > 0

⇒ Phương trình tất cả hai nghiệm phân biệt

Đối chiếu điều kiện chỉ có t1 = 2 thỏa mãn

+ cùng với t = 2 ⇒ x2 = 2 ⇒ x = √2 hoặc x = -√2.

Vậy phương trình (1) có tập nghiệm S = -√2; √2

c) 0,3x4 + 1,8x2 + 1,5 = 0 (1)

Đặt x2 = t, điều kiện t ≥ 0.

Khi đó, (1) biến : 0,3t2 + 1,8t + 1,5 = 0 (2)

Giải (2) :

có a = 0,3 ; b = 1,8 ; c = 1,5

⇒ a – b + c = 0

⇒ Phương trình gồm hai nghiệm t1 = -1 và t2 = -c/a = -5.

Cả nhị nghiệm đông đảo không vừa lòng điều kiện.

Vậy phương trình (1) vô nghiệm.

Điều khiếu nại xác định: x ≠ 0.

Quy đồng, khử mẫu mã ta được :

2x4 + x2 = 1 – 4x2

⇔ 2x4 + x2 + 4x2 – 1 = 0

⇔ 2x4 + 5x2 – 1 = 0 (1)

Đặt t = x2, đk t > 0.

Khi đó (1) vươn lên là : 2t2 + 5t – 1 = 0 (2)

Giải (2) :

Có a = 2 ; b = 5 ; c = -1

⇒ Δ = 52 – 4.2.(-1) = 33 > 0

⇒ Phương trình bao gồm hai nghiệm phân biệt:

Đối chiếu với đk thấy tất cả nghiệm t1 thỏa mãn.

Vậy phương trình tất cả tập nghiệm 

Bài 38 (trang 56-57 SGK Toán 9 Tập 2):

Giải những phương trình:

Phương pháp giải:

+ Phương trình gồm dạng: ax4 + bx2 + c = 0 (a ≠ 0) điện thoại tư vấn là phương trình trùng phương.

Giải phương trình trùng phương:

Bước 1: Đặt x2 = t; t ≥ 0. Khi ấy ta gửi được phương trình thuở đầu về phương trình bậc hai ẩn t.

Bước 2: Giải phương trình bậc hai ẩn t, đối chiếu với điều kiện t ≥ 0.

Bước 3: Từ nghiệm t vừa search được, ta thay quay trở về x2 = t nhằm tìm x và tóm lại nghiệm.

+ Giải phương trình cất ẩn ở mẫu thức:

Bước 1: Tìm điều kiện xác minh của phương trình.

Bước 2: Quy đồng, khử mẫu

Bước 3: Giải phương trình dìm được

Bước 4: Đối chiếu nghiệm thu sát hoạch được với điều kiện khẳng định và kết luận nghiệm.

Lời giải

a) (x – 3)2 + (x + 4)2 = 23 – 3x

⇔ x2 – 6x + 9 + x2 + 8x + 16 = 23 – 3x

⇔ x2 – 6x + 9 + x2 + 8x + 16 + 3x – 23 = 0

⇔ 2x2 + 5x + 2 = 0

Có a = 2; b = 5; c = 2 ⇒ Δ = 52 – 4.2.2 = 9 > 0

⇒ Phương trình tất cả hai nghiệm:

Vậy phương trình bao gồm tập nghiệm 

b) x3 + 2x2 – (x – 3)2 = (x – 1)(x2 – 2)

⇔ x3 + 2x2 – (x2 – 6x + 9) = x3 – x2 – 2x + 2

⇔ x3 + 2x2 – x2 + 6x – 9 – x3 + x2 + 2x – 2 = 0

⇔ 2x2 + 8x – 11 = 0.

Có a = 2; b = 8; c = -11 ⇒ Δ’ = 42 – 2.(-11) = 38 > 0

⇒ Phương trình bao gồm hai nghiệm:

Vậy phương trình tất cả tập nghiệm 

c) (x – 1)3 + 0,5x2 = x(x2 + 1,5)

⇔ x3 - 3x2 + 3x – 1 + 0,5x2 = x3 + 1,5x

⇔ x3 + 1,5x – x3 + 3x2 – 3x + 1 – 0,5x2 = 0

⇔ 2,5x2 – 1,5x + 1 = 0

Có a = 2,5; b = -1,5; c = 1

⇒ Δ = (-1,5)2 – 4.2,5.1 = -7,75 2 – 14x – 6 = 3x – 2x + 8

⇔ 2x2 – 14x – 6 – 3x + 2x – 8 = 0

⇔ 2x2 – 15x – 14 = 0.

Có a = 2; b = -15; c = -14

⇒ Δ = (-15)2 – 4.2.(-14) = 337 > 0

⇒ Phương trình gồm hai nghiệm:

⇔ 14 = (x – 2)(x + 3)

⇔ 14 = x2 – 2x + 3x – 6

⇔ x2 + x – 20 = 0

Có a = 1; b = 1; c = -20

⇒ Δ = 12 – 4.1.(-20) = 81 > 0

Phương trình có hai nghiệm:

Cả nhì nghiệm đều thỏa mãn điều kiện xác định.

Vậy phương trình gồm tập nghiệm S = -5; 4.

f) Điều kiện: x≠-1;x≠4

Ta có: a= 1, b = -7, c = - 8

∆ = (-7)2 – 4.1. (- 8)= 81

=> Phương trình tất cả hai nghiệm:

Kết phù hợp với diều kiện, nghiệm của phương trình đã cho là x = 8

Bài 39 (trang 57 SGK Toán 9 Tập 2):

Giải phương trình bằng cách đưa về phương trình tích:

a) (3x2 – 7x – 10).<2x2 + (1 – √5)x + √5 – 3> = 0

b) x3 + 3x2 – 2x – 6 = 0;

c) (x2 – 1)(0,6x + 1) = 0,6x2 + x;

d) (x2 + 2x – 5)2 = (x2 – x + 5)2.

Phương pháp giải:

+ Phương trình tích: A(x).B(x).C(x)…. = 0 ⇔ 

+ giả dụ phương trình ax2 + bx + c = 0 (a ≠ 0) bao gồm a + b + c = 0 thì phương trình gồm một nghiệm x1 = 1; nghiệm còn lại x2 = c/a.

+ nếu như phương trình ax2 + bx + c = 0 (a ≠ 0) có a – b + c = 0 thì phương trình bao gồm một nghiệm x1 = -1; nghiệm sót lại x2 = -c/a.

Lời giải

a) (3x2 – 7x – 10).<2x2 + (1 – 5)x + 5 – 3> = 0

+ Giải (1):

3x2 – 7x – 10 = 0

Có a = 3; b = -7; c = -10

⇒ a – b + c = 0

⇒ (1) gồm hai nghiệm x1 = -1 với x2 = -c/a = 10/3.

+ Giải (2):

2x2 + (1 - √5)x + √5 - 3 = 0

Có a = 2; b = 1 - √5; c = √5 - 3

⇒ a + b + c = 0

⇒ (2) bao gồm hai nghiệm:

Vậy phương trình có tập nghiệm 

b) x3 + 3x2 – 2x – 6 = 0

⇔ (x3 + 3x2) – (2x + 6) = 0

⇔ x2(x + 3) – 2(x + 3) = 0

⇔ (x2 – 2)(x + 3) = 0

+ Giải (1): x2 – 2 = 0 ⇔ x2 = 2 ⇔ x = √2 hoặc x = -√2.

+ Giải (2): x + 3 = 0 ⇔ x = -3.

Vậy phương trình gồm tập nghiệm S = -3; -√2; √2

c) (x2 – 1)(0,6x + 1) = 0,6x2 + x

⇔ (x2 – 1)(0,6x + 1) = x.(0,6x + 1)

⇔ (x2 – 1)(0,6x + 1) – x(0,6x + 1) = 0

⇔ (0,6x + 1)(x2 – 1 – x) = 0

+ Giải (1): 0,6x + 1 = 0 ⇔ x = -5/3

+ Giải (2):

x2 – x – 1 = 0

Có a = 1; b = -1; c = -1

⇒ Δ = (-1)2 – 4.1.(-1) = 5 > 0

⇒ (2) tất cả hai nghiệm 

Vậy phương trình bao gồm tập nghiệm 

d) (x2 + 2x – 5)2 = (x2 – x + 5)2

⇔ (x2 + 2x – 5)2 – (x2 – x + 5)2 = 0

⇔ <(x2 + 2x – 5) – (x2 – x + 5)>.<(x2 + 2x – 5) + (x2 – x + 5)> = 0

⇔ (3x – 10)(2x2 + x ) = 0

⇔ (3x-10).x.(2x+1)=0

+ Giải (1): 3x – 10 = 0 ⇔ x = 10/3

+ Giải (2):

Bài 40 (trang 57 SGK Toán 9 Tập 2):

Giải phương trình bằng phương pháp đặt ẩn phụ:

Phương pháp giải:

a) Đặt t = x2 + x, ta bao gồm phương trình 3t2 - 2t - 1 = 0. Giải phương trình này, ta tìm kiếm được hai giá trị của t. Núm mỗi cực hiếm của t vừa tìm được vào đẳng thức t = x2 +x, ta được một phương trình của ẩn x. Giải mỗi phương trình này sẽ tìm được giá trị của x.

Lời giải

a) 3.(x2 + x)2 – 2(x2 + x) – 1 = 0 (1)

Đặt t = x2 + x,

Khi đó (1) biến : 3t2 – 2t – 1 = 0 (2)

Giải (2) : tất cả a = 3 ; b = -2 ; c = -1

⇒ a + b + c = 0

⇒ (2) có hai nghiệm t1 = 1; t2 = c/a = -1/3.

+ với t = 1 ⇒ x2 + x = 1 ⇔ x2 + x – 1 = 0 (*)

Có a = 1; b = 1; c = -1 ⇒ Δ = 12 – 4.1.(-1) = 5 > 0

(*) có hai nghiệm

Có a = 3; b = 3; c = 1 ⇒ Δ = 32 – 4.3.1 = -3 2 – 4x + 2)2 + x2 – 4x – 4 = 0

⇔ (x2 – 4x + 2)2 + x2 – 4x + 2 – 6 = 0 (1)

Đặt x2 – 4x + 2 = t,

Khi kia (1) trở thành: t2 + t – 6 = 0 (2)

Giải (2): có a = 1; b = 1; c = -6

⇒ Δ = 12 – 4.1.(-6) = 25 > 0

⇒ (2) có hai nghiệm

+ với t = 2 ⇒ x2 – 4x + 2 = 2

⇔ x2 – 4x = 0

⇔ x(x – 4) = 0

⇔ x = 0 hoặc x = 4.

+ với t = -3 ⇒ x2 – 4x + 2 = -3

⇔ x2 – 4x + 5 = 0 (*)

Có a = 1; b = -4; c = 5 ⇒ Δ’ = (-2)2 – 1.5 = -1 2 – 6t – 7 = 0 (2)

Giải (2): tất cả a = 1; b = -6; c = -7

⇒ a – b + c = 0

⇒ (2) có nghiệm t1 = -1; t2 = -c/a = 7.

Đối chiếu đk chỉ tất cả nghiệm t = 7 thỏa mãn.

+ với t = 7 ⇒ √x = 7 ⇔ x = 49 (thỏa mãn).

Vậy phương trình sẽ cho gồm nghiệm x = 49.

⇔ t2 – 10 = 3t ⇔ t2 – 3t – 10 = 0 (2)

Giải (2): bao gồm a = 1; b = -3; c = -10

⇒ Δ = (-3)2 - 4.1.(-10) = 49 > 0

⇒ (2) bao gồm hai nghiệm:

Cả hai nghiệm đều vừa lòng điều kiện xác định.

Vậy phương trình vẫn cho tất cả tập nghiệm 

Ngoài ra các em học sinh và thầy cô bao gồm thể tham khảo thêm nhiều tư liệu hữu ích vừa đủ các môn được cập nhật liên tục tại chuyên trang của bọn chúng tôi.

►►CLICK tức thì vào nút TẢI VỀ tiếp sau đây để tải về hướng dẫn giải bài xích tập Toán lớp 9 SGK Tập 2 trang 55, 56, 57 file Word, pdf hoàn toàn miễn phí!