Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (67.34 KB, 4 trang )


BÀI TẬP NÂNG CAO MÔN TIẾNG ANH LỚP 4

A. Các dạng bài tập tiếng Anh lớp 4 nâng cao

Bài 1. Khoanh tròn một từ khác loại. (1 điểm)

1. A. Speak B. Song C. Play D. Swim2. A. Countryside B. City C. Street D. Map3. A. Milk B. Chicken C. Bread D. Fish4. A. August B. November C. May D. Match5. A. Maths B. English C. Science D. Vietnam

Bài 2. Chọn một đáp án thích hợp nhất. (2 điểm)

1. Where are you today?A. I’m at home.

B. I’m from Vietnam. C. I’m ten years old.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 4 nâng cao

2. How many students are there in Mai’s class?A. There are 30 students.

B. There is a teacher.

C. There are 30 students in his class.3. Can your mother speak English?A. Yes, I can.


(2)

4. Would you like ……….. orange juice ?A. some


B. an C. a

5. When is your birthday?A. It’s in September.B. It’s in September 2nd.

C. Your birthday’s in September.

Bài 3. Đặt câu hỏi cho các câu trả lời sau. (2 điểm)

1. Yes, I"d like some milk. _______________________________

2. He has Maths and Art on Monday. _______________________________3. Because I like to sing songs. _______________________________4. There are four books on my desk. _______________________________5. My pen friend is from America. _______________________________

Bài 4. Nối câu ở cột A với câu ở cột B sao cho phù hợp. (1 điểm)

A B

1. What sports do you like? A. I am ten2. Can you draw a picture? B. I like football

3. How old are you? C. I have it on Tuesday4. When do you have Vietnamese? D. I have ten

5. How many pens do you have? E. No, I can"t


(3)

1. doll/ for/ This/ you/ is.

Xem thêm: Tin Tức Về Selena Gomez - Thông Tin, Hình Ảnh Mới Nhất Về Selena Gomez

____________________________________________2. is/ My/ classroom/ big.

____________________________________________3. subjects/ What/ like/ he/ does?

____________________________________________4. you/ do/ like/ Why/ English?

____________________________________________5. was/ I/ in/ April/ born.

____________________________________________

Bài 6. Điền từ còn thiếu vào chỗ trống. (2 điểm)

1. What do you do ... Science lessons?2. There ... three maps on the wall.3. She ... like Maths because it"s difficult.4. He is ... Australia.

5. I can ... a bike.

B. Đáp án bài tập tiếng Anh nâng cao lớp 4Bài 1. Khoanh tròn một từ khác loại. (1 điểm)

1 - B; 2 - D; 3 - A; 4 - D; 5 - D


(4)

1 - A; 2 - A; 3 - B; 4 - A; 5 - A

Bài 3. Đặt câu hỏi cho các câu trả lời sau. (2 điểm)

1 - Would you like some milk?

2 - What subject does he have on Monday?3 - Why do you like music?

4 - How many books are there on your desk?5 - Where is your pen friend from?

Bài 4. Nối câu ở cột A với câu ở cột B sao cho phù hợp. (1 điểm)

1 - B; 2 - E; 3 - A; 4 - C; 5 - D

Bài 5. Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh. (2 điểm)

1 - This doll is for you.2 - My classroom is big.

3 - What subjects does he like?4 - Why do you like English?5 - I was born in April.

Bài 6. Điền từ còn thiếu vào chỗ trống. (2 điểm)


Tài liệu liên quan


*
Tài liệu BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 10 NÂNG CAO docx 43 5 123
*
bai tap tieng anh lop 10 nang cao HKI 35 2 90
*
bài tập tiếng anh lớp 10 nâng cao 124 2 43
*
bài tập tiếng anh lớp 7 nâng cao 14 1 5
*
BÀI tập TIẾNG ANH LỚP 7 NÂNG CAO HAY 80 2 1
*
Bài tập tiếng anh lớp 7 nâng cao 8 3 13
*
Bài tập tiếng anh lớp 7 nâng cao 8 1 8
*
BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 9 NÂNG CAO 255 1 2
*
BÀI tập TIẾNG ANH lớp 6 NÂNG CAO 137 6 24
*
Bài tập tiếng anh lớp 12 nâng cao (phần 1) 6 916 10
*


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về


(9.26 KB - 4 trang) - Bài tập Tiếng Anh lớp 4 nâng cao
Tải bản đầy đủ ngay
×