Trắc nghiệm chương 2 giải tích 12

800 câu trắc nghiệm giải tích 12 chương 2 Lũy thừa, Mũ, Logarit, Hàm số lũy thừa, hàm số Logarit ( Trắc nghiệm chương 2 giải tích 12 )


... C (6 ; +) B R Câu 42 : o hm ca hm s f (x ) sin 2x.ln2 (1 x ) l: 2cos2x ln2 (1 x) sin 2x ln(1 x x) A f "(x ) C f "(x ) 2cos2x.ln 2(1 x) sin 2x.ln(1 x) Câu 43 : Cho hm s y" ex x D f "(x ) 2cos2x ... 20 21 22 23 24 25 26 27 { { ) { { { { { { ) { { { { { { ) { ) { ) { { { { { ) | | | ) | | | | | | ) | | | ) | | | | | | | | | ) } ) } } } } } } ) } ) } ) } ) } } ) } } } } ) } } } ~ ~ ~ ) ~ ) ... A 2xy B xy C xy D xy Câu 23 : Tớch hai nghim ca phng trỡnh 22 x x 2.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm chương 2 giải tích 12

2x x l: A -9 B -1 C D Câu 24 : Tp nghim ca btphngtrỡnh (2 - )x > (2 + 3)x +2 l : A ( -2; + ) B (- ;- 1) C (- 1;+ ) D (- ; - 2) Câu...
*

... A A A B B C B A B B A A D D 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 D A A A A A B B A D D A C A D C C B A D 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 D B ... là: 1 x  C 1 x A Câu 10 0 Tính  A x 1 x B C  x C 2  x  C C 1 x D ln dx , kết sai là: x  C B 2 x   1  C C 2 x  1  C D x C ĐÁP ÁN 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A ... 3 1  x   C 7 C 1  x   C 28 7 12 1  x   C 7 D  1  x   C 28 A B Câu 37 Một nguyên hàm hàm số: y = A ln x  B x2 là: x3  1 ln x  C ln x3  21 D ln x  14 b , f  (1) ...
*

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm chương 1 Giải tích 12 theo chuyên đề Khảo sát hàm số và vẽ đồ thị, ứng dụng đạo hàm vvv


... Triều Chương I Các tốn liên quan đến hàm số Câu 249: Cho hàm số y  A (1; -1) 2x 1 Đồ thị hàm số có tâm đối xứng điểm x 1 B (2 ;1) C (1; 2) D ( -1; 1) x2  x  Câu 250: Cho hàm số y  Hàm số có ... Cho hàm số y  A C   ;ln 2 D  ln 2;   Số tiệm cận đồ thị hàm số bằng x2 B C Câu 305: Cho hàm số y=-x3+3x2+9x+2; A (1; 14) : B (1; 13) D Đồ thị hàm số có tâm đối xứng điểm C (1; 0) D ( 1; 12) ...  m Hàm số có cực đại, cực tiểu x1; x2 thỏa 1   2x1x2 x1 x2 A m  1 131 13 m  B   1 13 m   C m  1 13 D m Câu 13 4 : Cho hàm số y  x   m   x  3mx  m Hàm số có...
*

... D D y Câu 29 : Hm sụ nao sau õy nghch biờn trờn ton trc sụ ? A y x3 3x 3x B y x3 3x C y x3 3x x3 Câu 30 : Sụ im chung ca ụ th hm sụ y x3 2x x 12 vi trc Ox l: A Câu 31 : A Câu 32 : A Câu 33 ... x.Cos6 x l A Câu 21 : 107 3125 B B Cho hm s y x A y A D C B d : y Câu 24 : 109 3125 106 3125 D Kt qu khỏc Cho hm s : y f ( x) sin x cos4 x Tớnh giỏ tr : f "( ) f ""( ) 4 A -1 Câu 23 : C x ... ỏp ỏn khỏc Câu 13 : Hm s y ax3 bx2 cx d t cc tr ti x1 , x2 nm hai phớa trc tung v ch khi: A Câu 14 : A Câu 15 : A Câu 16 : a 0, b 0,c Hm s y m B x m m B th ca hm s y A b2 12ac C a...
*

... 80) Cho hàm số y = x3 + 3x – Khẳng đònh sau A Hàm số đồng biến R B Hàm số đồng biến 1;   nghòch biến   ;1 C Hàm số nghòch biến 1;   đồng biến   ;1 D Hàm số nghòch biến R 81) Xác ... tích : a) 2x + y + = ; b) 2x – y – = ; c) x – 2y + = ; d) 2x – y + = 2x  là: 1 x b) y "  (1  x) 42) Đạo hàm hàm số: y = a) y "  (1  x) c) y "  (1  x) d) y "  3 (1  x) 43) Đạo hàm hàm ... 4x – 3y -7 = a) 10 13 b) c) 10 d) 99) Cho A (1, 2) , B( -1, 1), C(0, -2) Tìm toạ điểm D biết ABCD hình bình hành a) D(-2,-3) b) D(-2 ,1) c) D(2, -1) d) D(2 ,1) 10 0) Cho A (1, 2) , B( -1, 1) Tìm toạ độ điểm...
*

Bài tập ôn thi trắc nghiệm chương 1 giải tích 12 Khảo sát hàm số và vẽ đồ thị tính đơn điệu của hàm số, cực trị, ứng dụng của đạo hàm


... sau, hàm số đạo hàm hàm số f ( x) = ( x − 1) ( x − 2)( x − 3) A 3x -12 x +11 C 3x -12 x -11 B 3x +12 x -11 D ( x − 2)( x − 3) + ( x − 1) ( x − 2) x Câu 72: Trong hàm số sau, hàm số đạo hàm hàm số f ... ; 1  Câu 10 Điểm cực tiểu đồ thị hàm số y = 3x − x là:  1  D  ;1 2  1  A  ; 1 2    B  − ;1   C  − ; 1    1  D  ;1 2   Câu 11 Điểm cực đại đồ thị hàm số y ... có cực tiểu y= D C 2x +1 x − Đồ thị hàm số có tâm đối xứng điểm Câu 18 : Cho hàm số A (1; 2) B (2 ;1) y= D B Một cực tiểu hai cực đại D Một cực tiểu cực đại − 2x x − Số tiệm cận đồ thị hàm số...

Xem thêm: Album Ảnh Đồ Cổ Việt Nam - Chùm Ảnh: Những Cổ Vật Vô Giá Xứ Hà Thành


... Tổ: Toán - Tin KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG Môn : Giải tích 12 Thời gian làm 45 phút Họ tên: ; Lớp: Điểm Lời phê Thầy (Cô) giáo ĐỀ BÀI (Mã đề 003A) PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 iểm) x3 x Câu 1: Hàm số y ... ? x +1 A y = 1; x = 1 B y = x + 1, x = C y = x, x = D y = x, x = 1 Câu 11 Phương trình tiếp tuyến đồ thị (C ) : y = x − x3 điểm uốn là: A y = 12 x B y = 3x C y = 3x − D y = x +1 Câu 12 Phương ... -1/ 3 B - 13 /6 C -1 D Câu 2: Hàm số y = x − x − đồng biến khoảng sau đây: B (−∞; 1) ;(0 ;1) B ( 1; 0);(0 ;1) C ( 1; 0); (1; +∞) D Đồng biến R Câu 3: Số điểm cực trị hàm số y = x + 10 0 là: B B C x −1...
gmail.com B 337 CU TRC NGHIM CHNG II TON 12 ... D.4+ln2 Bi 125 : Cho hm s y = x + x Cõu 126 : o hm cp ca hm s y = x + x l: 2 Ti liu Toỏn 12 chng II hoangquockhanh1509
... -1/3) Câu Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ biết: A(1;0;1), B(2;1;2),D(1;-1;1), C(4;5;-5) Thể tích khối hộp là: 100 : A 12 Trắc nghiệm hình học oxyz B C D Câu Đáp án D A D A D C C C A 10 B 11 A 12 B ... đúng: A d // (P) Câu 53 : D Cho Kết luận sai: A Góc Câu 51 : d1 Pd Cho ABCD hình bình hành khi: A Câu 50 : B x−1 y +1 z −1 = = −1 Trắc nghiệm hình học oxyz B x−1 y −1 z −1 = = C Câu 54 : x−1 y ... 0) Câu 100 : Trong không gian Oxyz đường thẳng d qua gốc tọa độ O vec tơ phương 28 Trắc nghiệm hình học oxyz r u(1;2;3) phương trình: A  x = −t  d :  y = − 2t  z = − 3t 29 Trắc nghiệm...
... A .1 y= x − x − 11 12 x C. -1 D.-4 Số tiệm cận đồ thị hàm số B.2 C.3 D.4 Câu 24: Cho hàm số y=-x3+3x2+9x+2 .Đồ thị hàm số có tâm đối xứng điểm A. (1; 12) B. (1; 0) C. (1; 13) Câu 25 : Đồ thị hàm số lồi khoảng ... thiếu vào câu hỏi 15 ,16 ,17 ,18 : x −∞ − y’ y 1 0 + +∞ − −3 +∞ -4 + +∞ -4 Câu 11 1: Hàm số có cực đại .cực tiểu Câu 11 2: Hàm số đồng biến khoảng , nghich biến khoảng Câu 11 3: Đây ... Để hàm số đồng biến khoảng Các phát biểu sau đây, phát biểu ? A I II m ≤ −2 thì: m≥ ¡ 10 11 12 A D A D B thì: (−2, 1) CÂU HỎI 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ĐÁP ÁN A D B A C C C B D C CÂU HỎI...
... = − -1 O -1 -2 Câu 48: Đồ thị sau hàm số ? Chọn câu 2x + x +1 x+2 C y = x +1 A y = x 1 x +1 x+3 D y = 1 x B y = O -1 Câu 49: Đồ thị sau hàm số ? Chọn câu 2x + A y = x 1 x +1 C y = x 1 x+2 ... trống:…………… Câu 31: Số đường tiệm cận hàm số y = x − m2 + m đoạn <0 ; 1> x +1 1+ x Chọn câu 1 x A B C D Câu 32: Đường thẳng x = tiệm cận đứng đồ thị hàm số đây? Chọn câu A y = 1+ x 1 x B y = ... x − 3x + Câu 40: Bảng biến thiên sau hàm số nào? Chọn câu 2x + x +1 2x + C y = x 1 A y = x 1 2x + x+2 D y = 1+ x B y = Câu 41: Bảng biến thiên sau hàm số nào? Chọn câu 2x + x−2 x +1 C y = x−2...

Trắc nghiệm chương 1 giải tích lớp 12 theo các chuyên đề Khảo sát hàm số và vẽ đồ thị , cực trị hàm số, Ứng dụng đạo hàm


... ó x2 = B C -5 D -8 ệm x1 , TRẮC NGHIỆM KHẢO SÁT HÀM SỐ VÀ VẼ ĐỒ THỊ ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM CHƯƠNG GIẢI TÍCH 12 1) Cho hàm số A) y "   10 ( x  3) y 2x  x 3 đạo hàm y’ hàm sô B) y "  2 ( x  ... y Hàm s x 1 ó D.( -1; 2) đ ểm cực trị x 1, x2 Tích x1.x2 A.-2 B.-5 C. -1 Câu 23 : Cho hàm s x  x  11 y S tiệm cận củ đồ thị hàm s 12 x A .1 B.2 C.3 D.4 Câu 24: Cho hàm s y=-x3+3x2+9 + Đồ thị hàm ... M( 2,- 3) đến đường thẳng  : 4x – 3y -7 = a) 10 13 b) c) 10 d) 99) Cho A ( 1, 2) , B( - 1, 1 ), C( 0, -2) Tìm toạ điểm D biết ABCD hình bình hành a) D(- 2,- 3) b) D(-2 ,1 ) c) D( 2, -1) d) D(2 ,1 ) 10 0) Cho A ( 1, 2)...
... ca hm s y = ln (2 x + e ) trờn <0;e> ú Tng a + b l: A.1+ln2 B 2+ ln2 C 3+ln2 D.4+ln2 x + x2 Bi 125 : Cho hm s y = Cõu 126 : o hm cp ca hm s y = x + x l: 2 A y / = x C y / = x + x2 + x2 ( x + 1) ln ... 18 Cõu 20 8: Cho biu thc A = A .2 x 2 D 24 2x x + x C .2 x +1 B.9 .2 x Biu thc A c rỳt gn thnh D A, B, C u ỳng Cõu 20 9: Tớnh: K = ( 0, 04 ) 1,5 ( 0, 125 ) , ta c A 90 B 121 C 120 Cõu 21 0: Tớnh: ... B = 2 Cõu 25 4: 1 02 + lg7 bng: A 4900 B 420 0 C 4000 Cõu 25 5: Nu log x 2 = thỡ x bng: A B 2 D 120 0 x x log (3x) + log Khi x = 3 thỡ giỏ tr ca B2 l: D.B = + 2 D 3800 C D 2 A B C D 5 Cõu 25 7:...
... Cõu 22 0: Cho K = x y 2 D 3 D . = 1 y y biu thc rỳt gn ca K l: x x A x B 2x C x + D x - Cõu 22 1: Rỳt gn biu thc: 81a b , ta c: A 9a2b B -9a2b C 9a2 b Cõu 22 2: Nu log x 24 3 ... Cõu 27 0: log log 36 bng: A B C D x x Cõu 27 1: Cho phng trỡnh 3 .2 Nu t t = 2x vi t > thỡ phng trỡnh tng ng vi phng trỡnh no: A t2 +3t -2 = B t2 -3t +2 = C t2 + 3t +2 = D t2 -3t - = Cõu 27 2: ... D.9 .2 x C ln D 2ln Cõu 187: Cho x tha (2 x 6) (2 x 6) Khi ú giỏ tr ca A = A .25 B .26 C .27 cos2 x Cõu 188: Cho f(x) = e o hm f(0) bng: A B C Cõu 189: Cho biu thc A = 2 2x x x l: D .28 D 2x...
Từ khóa: trắc nghiệm chương 2 giải tích12chương 2 giải tích 12trắc nghiệm chương 2 môn lý 12ôn tập chương 2 giải tích 12giáo án ôn tập chương 2 giải tích 12đề cương ôn tập chương 2 giải tích 12bài tập ôn tập chương 2 giải tích 12ôn tập chương 2 giải tích 12 nâng caođề kiểm tra 1 tiết chương 2 giải tích 12bài giảng ôn tập chương 2 giải tích 12ma trận đề kiểm tra chương 2 giải tích 12đề kiểm tra 45 phút chương 2 giải tích 12đề kiểm tra chương 2 giải tích 12 nâng caobài tập trắc nghiệm chương 2 vật lý 12trắc nghiệm chương 2 vật lý 12chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngChuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu mới Chủ đề tài liệu mới đăng tóm tắt văn bản trong lòng mẹ đánh nhau với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong ngày lễ tết đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài văn tự sự lớp 10 giải bài tập vật lý 8 chuyện cũ trong phủ chúa trịnh giải bài tập vật lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ cần giuộc soạn bài cô bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau bài ca ngắn đi trên bãi cát sự phát triển của từ vựng tiếp theo ôn tập văn học trung đại việt nam lớp 11 bài tập xác suất thống kê có lời giải bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem ngu van lop 8