Để đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất và hỗ trợ cho các khách hàng tốt nhất trong dịp Lễ Quốc khánh năm 2023. Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn thông báo kế hoạch làm hàng tại các cảng, đơn vị thuộc hệ thống TCSG như sau: