KỸ THUẬT BÀO CHẾ VÀ SINH DƯỢC HỌC CÁC DẠNG THUỐC

Sách đào tạo và giảng dạy Dược sĩ đại họcBộ sách bao gồm 13 chương chia làm 2 tập, được thu xếp theo hệ phân tán của những dạng thuốc. Mỗi chương được trình bày khá nổi bật các nội dung: mục tiêu, nội dung chuyên môn; bảo vệ 4 yêu ước cơ phiên bản về loài kiến thức, tính đúng chuẩn và khoa học, update tiến cỗ khoa học kỹ thuật áp dụng thực tiễn. Phần thắc mắc lượng giá đi kèm từng chương được biên soạn thành một tập riêng. Một vài kiến thức sâu xa sẽ được trình bày trong các chuyên đề sau đại học. Ngoài việc dùng có tác dụng tài liệu học tập cho sinh viên, cuốn sách cũng rất bổ ích cho chúng ta đồng nghiệp vào và bên cạnh ngành.


Bạn đang xem: Kỹ thuật bào chế và sinh dược học các dạng thuốc

*

*

*

*

to Raise a Boy: Classrooms, Locker Rooms, Bedrooms, and the Hidden Struggles of American Boyhood Emma Brown
The 4 Season Solution: A Groundbreaking Plan to Fight Burnout and Tap into Optimal Health Dallas Hartwig
An Anatomy of Pain: How the body toàn thân and the Mind Experience and Endure Physical Suffering Abdul-Ghaaliq Lalkhen
Hunt, Gather, Parent: What Ancient Cultures Can Teach Us About the Lost Art of Raising Happy, Helpful Little Humans Michaeleen Doucleff

Xem thêm: Bảng Màu Son Bbia Màu Cam Đất Hợp Với Da Nào? Top 18 Son Cam Đất 2020

Breasts: The Owner's Manual: Every Woman's Guide lớn Reducing Cancer Risk, Making Treatment Choices, & Optimizing Outcomes Kristi Funk
The Rabbit Effect: Live Longer, Happier, và Healthier with the Groundbreaking Science of Kindness Kelli Harding
The Full Spirit Workout: A 10-Step System to lớn Shed Your Self-Doubt, Strengthen Your Spiritual Core, and Create a Fun & Fulfilling Life Kate Eckman
Sacred Codes in Times of Crisis: A Channeled Text for Living the Gift of Conscious Co-Creation Naomi Fay
I Heart My Little A-Holes: A bunch of holy-crap moments no one ever told you about parenting Karen Alpert

Kỹ thuật chế tao và sinh dược học những dạng dung dịch - Tập 2

1. Chtfdng 10.THUOC VIENPHAN IVIEN NENI. Dai Cl/dNG1. Khai niem va qua trinh phat trien cua vien nenVien nen (tabellae) la dang thudc ran, diidc dieu che bang cach nenmot xuất xắc nhieu loai ditdc chat (co them hoac khong them td dildc), thtfbngco hinh tru det, moi vien la mot ddn vi lieu.Quy trinh san xuat vien nen dtfdc mo ta chinh thtfc vao nam 1843trong bang phat minh cua Thomas Brockedon. Den 1874 may dap viennen ra ddi. Mặc dù vay, viec san xuat vien nen van phat trien rat cham. Choden 1932 trong Dtfdc dien Anh (B.P) mdi chi co mot chuyen luan vien nen.Nguyen nhan cua stf phat trien cham cua vien nen la vày thieu phudngphap danh gia chat ltfdng dang thuoc.D&u nhtfng nam 50, Higuchi va cong stf domain authority nghien ctfu phudng phapdo ltfc dap vien, lam cd sd de di sau nghien ctfu ve sầu vien nen. Tiep vị la sUphat trien cua SDH bao che. Hang loat cong trinh nghien ctfu ve sầu vien nenra ddi, domain authority thtfc day manh me stf phat trien cua dang thuoc. Ctfng vdi quatrinh hien dai hoa may dap vien, cai tien dong vien vao vi, nhieu loai tadtfdc mdi ra ddi, domain authority lam mang lại vien nen trd thanh mot dang thuoc phat trienrong rai nhat, pho bien nhat hien nay.2. L/u - nhtfdc diem cua vien nenSd di vien nen dtfdc stf dung rong rai la vị dang thuoc nay teo nhieutfu diem nhtf:- domain authority dtfdc phân tách lieu 1 lan ttfdng doi chinh xac.- The tich gon nhe, de van chuyen, mang theo ngUdi.- De bít dau mui vi kho chiu cua dtfdc chat.156

Recommended


ssuser865fef Mar. 2, 2021
Trangvt313 Apr. 3, 2020

Sách huấn luyện và giảng dạy Dược sĩ đại họcBộ sách bao hàm 13 chương chia làm 2 tập, được bố trí theo hệ phân tán của các dạng thuốc. Mỗi chương được trình bày nổi bật các nội dung: mục tiêu, nội dung chuyên môn; bảo đảm an toàn 4 yêu cầu cơ bản về loài kiến thức, tính đúng chuẩn và khoa học, update tiến bộ khoa học kỹ thuật vận dụng thực tiễn. Phần thắc mắc lượng giá đi kèm từng chương được soạn thành một tập riêng. Một trong những kiến thức sâu sát sẽ được trình bày trong các chuyên đề sau đại học. Ngoài việc dùng làm tài liệu học tập cho sinh viên, cuốn sách cũng rất có lợi cho các bạn đồng nghiệp vào và không tính ngành.